باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 162 در تنهایی و ۱۸۳۹ کودکان خردسال خود دور افتاد و میرزا عباس در سال 167 ناامیدی درگذشت. انگیز پدر بهاءاللّه و از دست رفتن ناگهانی ثروت و مقام ‌ سرنوشت غم ظاهراً احساسی از دلزدگی و عدم رغبت به قدرت دنیوی در او بوجود آورد. را ˝ های دنیوی ‌ طلبی ‌ جاه ˝ تجربیات بعدی نیز این احساس دلزدگی و دوری از که امکان احراز ۱۸۵۰ و اوایل ۱۸۴۰ در او تشدید کرد و حتّی در اواخر دهۀ مقامی دولتی برایش حاصل شد آن را نپذیرفت. علیرغم روابط نزدیکی که و بعدها با آقاخان نوری داشت عدم اطمینان به 168 در مدّتی کوتاه با آقاسی علاقگی او به این امور موجب گردید که از قبول هر مقام دیوانی ‌ آنان و نیز بی سر باز زند. موضوع مالکیّت دهکدۀ قوچ حصار در نزدیک طهران که متعلّق به میرزا عباس بود و اقدام آقاسی به تصاحب آن اختلاف بین بهاءاللّه و در دورۀ صدارت میرزا تقی خان امیر کبیر 169 صدراعظم را تشدید نمود. ) تمایلات آشکار بابی بهاءاللّه موجب نارضایتی صدراعظم ۱۸۴۸-۱۸۵۱( داوطلبانه چند ماهی برای دوری ۱۸۵۱ شد به طوری که وی در تابستان سال چند ماه پس از عزل امیر کبیر بهاءاللّه به 170 از طهران به تبعید عتبات رفت. طهران بازگشت و شاید امیدوار بود این بار بتواند با صدراعظم جدید میرزا آقا خان نوری (که با او نسبت دور خانوادگی هم داشت) به تفاهمی برسد. بهاءاللّه را ۱۸۵۱ امّا سوء قصد چند تن بابی به جان ناصرالدین شاه در سال های میرزا ‌ نیز مورد سوءظن قرار داد. وی به زندان افتاد و با آن که کوشش آقا خان او را از مرگ نجات داد تبعیدش به بغداد تمامی ارتباطات او را با 171 دستگاه سیاسی ایران قطع نمود. .۱۱۰-۱۲ ،)۱۹۸۲ / بدیع ۱۳۸ (نشریات بهائی آلمان، لنگنهاین اصفهانی. .128 ،۴ . ج بامداد رجال ؛122-23 اقلیم نور ملک خسروی 167 168 Nabil 120. 169 Nabil 120-21. 170 Nabil 32, 578, 593-94. و نتایج بعدی آن ن.ک: 18۵2 دربارۀ بهااللّه و نقش او در وقایع 171 Nabil 595-602 Momen Religions 128-46; Amanat, Abbas. Pivot of the Universe. Nasir al-Din Shah Qajar and the Iranian Monarchy 1851-1896, pp. 208-11, 215-18. . ترجمۀ حسن قبلۀ عالم، ناصرالدّین شاه قاجار و پادشاهی ایران و در ترجمهء فارسی: امانت، عباس. .۲۹۷-۳۰۰ و ۲۸۸-92 ، کامشاد

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2