باب و جامعۀ بابی ایران

161 یباب ۀعماج راتخاس میرزا اسداللّه نوری پدر میرزا آقاخان نوری)، میرزا عباس به عنوان منشی و تدریج مدارج ‌ سپس لشگرنویس در قشون مرکزی مشغول به کار شد. وی به یکی از پسران ارشد وزیر ترقّی را پیمود. ابتدا منشی مخصوص و سپس امام وردی میرزا دوازدهمین پسر 161 فتحعلی شاه، امام وردی میرزا شد. میرزا 162 چی باشی سلطنتی و نیز ایلخانی قاجار بود. ‌ فتحعلی شاه و کشیک شاه به خاطر قطعۀ ‌ ای از فتحعلی ‌ نامه ‌ چنین به دریافت تشویق ‌ عباس هم خوشنویسی زیبایی نایل آمد. شاه رخ داد، علیرغم ‌ در وقایعی که بلافاصله پس از وفات فتحعلی طور ‌ همدستی امام وردی میرزا با یکی از مدّعیان سلطنت، میرزا عباس به موقّت از خطرات ناشی از ارتباط با امام وردی میرزا سالم جست. به خاطر مقام فراهانی داشت وی حتّی ‌ ای که با میرزا ابوالقاسم قائم ‌ روابط دوستانه کمتر از 163 ارتقاء مقام نیز یافت و به وزارت بروجرد و لرستان را برگزیده شد. یک سال بعد، در زمان صدارت حاج میرزا آقاسی و به دنبال تصفیۀ ای که از اعضای دولت سابق به عمل آمد، میرزا عبّاس نوری نیز از ‌ گسترده مناصب خود برکنار شد و نه تنها آن، بلکه بخش بزرگی از ثروت خود را نیز ازدواج کوتاه و بدفرجامی که با ضیاءالسّلطنه دختر فتحعلی 164 ا از دست داد. این ازدواج به هر 165 شاه قاجار داشت به افول ستارۀ بخت او کمک کرد. دلیل که صورت گرفت سرانجام شومی برای میرزا عباس و خانوادۀ او داشت. به بهانۀ ۱۸۳۵ و ۱۸۳۰ های ‌ پس از طلاق اجباری همسرش، در فاصله سال مهری قرار گرفت، به ‌ عدم پرداخت مهریّۀ هنگفت ضیاءالسّلطنه مورد بی حبس خانگی محکوم شد و پایش را مأموران صدراعظم حاج میرزا آقاسی خانۀ آنان مصادره گردید و میرزا عباس از زنان و 166 در فلک گذاردند. .12۶-29 ،۶ . ، جبامداد رجال 161 شرح حال رجال ایران در قرن ؛ بامداد بامداد، مهدی. 113-1۴ اقلیم نور ملک خسروی 162 . از 127 ،۶ . .) ج ۱۹۶۸/۱۹۷۴ /۱۳۴۷-۱۳۵۳ . شش جلد، (طهران هجری ۱۴ و ۱۳ ،۱۲ بامداد رجال این پس: ،۳۷ )۱۳۳۷ . (طهرانمقام ‌ منشآت قائم مقامی، ‌ دربارۀ ارتباط او با قائم مقام به: ج. قائم 163 .۱۸۱،۱۹۵۸ ،۱۲۶ ،۱۱۷ ،۱۱۶ .Nabil 109 ،118-2۶ اقلیم نور ؛ ملک خسروی 128 ؛۶ . ، جبامداد رجال 164 .122 ،20۵-8 اقلیم نور ملک خسروی 165 لوح مبارک خطاب به شیخ محمّد تقی چنین ن.ک. بهاءاللّه ‌ . هم 121-22 جا ‌ همان 166

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2