باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 176 در مجموعۀ میناسیان در کتابخانۀ واداهم بدست آمد. ظاهراً نسخۀ دیگری در مرکز اسناد بهائی موجود است که متأسّفانه فعلاً در دسترس نیست.) هدایت. ← روضةالصفا ، محفظۀ ملّی آثار تاریخ/ وقایع میمیّه ای (مهاجر)، سیّد محمّد حسین. ‌ زواره .۱۰۲۰ D بهائی، نسخۀ : قاجاریه. به التواریخ ‌ ناسخ سپهر، میرزا محمّد تقی خان [لسان الملک]، .۱۹۶۵/۱۳۸۵ ، جلد تهران ۴ ، کوشش م. بهبودی . به تاریخ سمندر و ملحقّات ، شیخ کاظم بن شیخ محمّد. قزوینی سمندر .۱۹۷۵/ بدیع ۱۳۱ کوشش ع. علائی، طهران الکرام (در سه قسمت) ۱. . جطبقات اعلام شیعهطهرانی، شیخ آقا بزرگ. .۱۹۵۴-۱۹۶۸/۱۳۷۳-۱۳۸۸ نجف البرّة فی القرن الثالث بعد العشرة، حیفا تذکرةالوفا فی ترجمة حیاةالقدماء الاحبّاء، عبدالبهاء، عباس. .۱۹۲۴/۱۳۴۲ طهران بدون تاریخ ۳. ، جظهورالحقمازندرانی، میرزا اسداللّه. کتاب .]۱۹۴۴/ ش ۱۳۲۳ ً [احتمالا ، به کوشش تاریخ دیانت بهائی در خراسان بشروئی، حسن. فؤادی .۲۰۰۷/ بدیع ۱۶۴ و فریدون وهمن، عصر جدید آلمان فؤادی مینودخت .۱۹۷۱/ بدیع ۱۲۷ ، طهرانخاندان افنان، سدرۀ رحمنفیضی، محمّد علی. القتیل. ← قتیل

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2