باب و جامعۀ بابی ایران

177 یباب ۀعماج راتخاس تاریخ سمندر و ، چاپ شده در ˝ روایات تاریخی ˝ ، ملاجعفر. قزوینی .۱۹۷۵/ بدیع ۱۳۱ ، به کوشش ع. علائی، طهرانملحقّات کتاب نقطةالکاف در تاریخ ظهور باب و وقایع کاشانی، حاج میرزا جانی. .۱۹۱۰ ، به سعی ادوارد براون، لیدنتاریخ بابیّه هشت سال اوّل کشف الغطاء عن حیل گلپایگانی، میرزا ابوالفضل و سیّد مهدی گلپایگانی. .]۱۹۱۹ ً تاشکند، بدون تاریخ چاپ [احتمالا اعداء. .۱۹۶۰/۱۳۳۹ ج. طهران ۳ ، تاریخ یهود ایران لوی، حبیب. .]بهائی[ تاریخ امر السطنه تبریزی، حاجی محمّد بن عبدالباقی. ‌ معین محفظۀ آثار ملّی بهائی ایران. نسخ آ و ب. .۱۹۶۲/ بدیع ۱۱۸ طهراناقلیم نور، ملک خسروی، محمّد علی. ۱۳۰ ج. طهران ۳ ، تاریخ شهدای امر خسروی، محمّد علی. ‌ ملک .1972/ بدیع ، محفظۀ ملّی آثار بهائی نسخۀ تاریخ امری کاشان ناطق اصفهانی، محمّد. .۲۰۱۶ D کاشانی، حاج میرزا جانی. ← نقطةالکاف -۱۳۳۹ ، چاپ سوّم، طهرانروضةالصفای ناصری هدایت، رضاقلی خان. .۱۹۵۹-۱۹۶۰/۱۳۳۸ Browne )a(← تاریخ جدید همدانی،

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2