باب و جامعۀ بابی ایران

فصل چهارم تفسیر به منزلۀ وحی: تفاسیر قرآنی باب Todd Lawson تاد لاوسن* : در این مقاله دو تفسیر قرآنی از آثار اوّلیۀ باب مورد مطالعه قرار خلاصه گیرد. نخست تفسیر سورۀ بقرۀ قرآن، که پیش از اعلام رسالت او نازل ‌ می الاسماء بر سورۀ یوسف است. سوای ‌ شده و دوّمین اثر، تفسیر مشهور به قیّوم های چشمگیر این دو اثر در سبک و ساختار، این مقاله ‌ بررسی تفاوت دو تفسیر با ‌ ها، و پیوندهای آن ‌ چنین بحثی دربارۀ کیفیّت متون آن ‌ هم اعتقادات شیعه اسلام و آراء شیخ احمد احسائی و سیّد کاظم رشتی رهبران مکتب شیخیّه دارد. * طور که ‌ محمّد باب نازل شده فراوان است و آن ‌ آثاری که از قلم سیّد علی تاکنون این آثار بیشتر در 1 باشد. ‌ خود تخمین زده بالغ بر پانصد هزار بیت می راستای تاریخ جنبش بابیّه مورد بررسی قرار گرفته است. امّا تمرکز این های این آثار از نظر ادبی و دینی ‌ پژوهش بر جلب نظر علاقمندان به ویژگی است. چنین رویکردی را نه تنها برای پژوهندگان ادیان بابی و بهائی، بلکه مندان تاریخ قرن نوزدهم ایران که رخدادهای شورانگیزش، با نام ‌ برای علاقه چنین شیوۀ ‌ دانیم. هم ‌ و خاطرۀ دین درخشان باب گره خورده قابل اهمیّت می * ترجمۀ عارف وصلی. 1 The Báb, Bayán-i farsí (= Le Béyan Persan, trans. A.-L.-M. Nicolas (Paris, 1011-14), iii. 113. See also the discussion of the amount of the Báb’s work that has survived in Denis MacEoin, The Sources for Early Bábí Doctrine and History: A Survey (Leiden, 1992, hereafter cited as Sources), pp. 11-41.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2