باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 180 مندان به تاریخ تفسیر ‌ تواند برای علاقه ‌ رویکرد و برداشت باب از قرآن می قرآن جالب باشد. این نکته نیز قابل اهمیّت است که توجّه کنیم بیشتر آثاری که امروزه از باب به دست ما رسیده به صورت تفسیر است و در یکی از نخستین تفسیرهاست که وی ادّعای خود را مبنی بر دریافت وحی اعلام فقط یکی از چندین روشی بود که باب در شرح دارد. البته نگارش تفسیر ‌ می گرفت. ‌ و تعبیر متون قرآنی بکار می الاسماء ‌ قیّوم که بهتفسیر سورۀ یوسف بابیان اوّلیه برای تبلیغ آیین خود از اوّل ˝ ) آن تفسیر را ۱۸۱۷-۱۸۹۲( کردند. بهاءاللّه ‌ استفاده می نیز شناخته شده ) آن ۱۸۹۷-۱۹۵۷( نامیده و شوقی افندی ˝] و اعظم و اکبر جمیع کتب [باب داند که تقریباً در تمام دوران رسالت باب پیروان او آن را به عنوان ‌ را اثری می مهم و شماری تفسیر افزون بر این اثر، سه 2 دانستند. ‌ می ˝ قرآنِ اهل بیان ˝ ها ‌ تفسیرهای مختصر نیز از دوران اوّلیه باب در دست است که مطالعۀ آن ظاهراً این 3 باشد. ‌ های او در آن زمان قابل اهمّیت می ‌ برای درک اندیشه تفاسیر در نخستین دوران رسالت باب صدور یافته و مطالعۀ آن از نظر درک 4 باشد. ‌ آراء او در آن دوران قابل اهمیّت می طور که خواهیم دید که برخی از این آثار، نوع متمایزی تفسیر از ‌ همان دهد و تفسیر سورۀ یوسف شاهد این مدّعاست، که به منتخبی ‌ قرآن را ارائه می های ‌ ها پیش در مورد دشواری ‌ از آن خواهیم پرداخت. ادوارد براون مدّت توان به معنای دقیق کلمه تفسیر ‌ آثار] را نمی ‌ [این ˝ بندی این آثار نوشت: ‌ دسته کتاب ایقان بهاءاللّه لقب میرزا حسینعلی نوری مؤسّس امر بهائی است. این دیدگاه در 2 امراللّه ‌ ) آمده است. دوّمین دیدگاه از شوقی افندی ولی ۱۵۳ ،۱۹۹۸ ، (نشر آثار امری آلمان .God Passes By (Wilmette, 1970), 23 است، که نوه بزرگ عبدالبهاء بود های خطی است - مگر ‌ همۀ آثار باب که در این مقاله به آن رجوع شده بر اساس نسخه 3 ها که به چاپ رسیده و به آن اشاره شده. همه ترجمه ها از نویسنده است. آثار باب که ‌ آن یاد شده عبارت است از: اوّلین چهار تفسیر (در اینجا به به ترتیب ˝ تفسیر یا شرح ˝ از آن به (قرآن تفسیر سورۀ یوسف )۲( ؛) (شامل نخستین جزء قرآن تفسیر سورۀ بقره )۱( :) زمانی تفسیر سورۀ )۵( ؛)۱۰۳ (قرآن تفسیر والعصر )۴( ؛)۱۰۸ (قرآن تفسیر سورۀ کوثر )۳( ؛)۱۲ ؛)۹۷ (قرآن تفسیر سورةالقدر )۷( ؛)۱۲ (قرآن تفسیر سورۀ توحید )۶( ؛)۱ (قرآن الحمد (در اهمیّت حرف تفسیر هاء )۹( ؛) الرحیم ‌ الرحمن ‌ اللّه ‌ (در تفسیر بسم اللّه ‌ تفسیر بسم )۸( ؛)۳۴:۲۵ (قرآن تفسیر آیةنور )۱۱( ؛)۲۵۵:۲ (قرآن تفسیر آیةالکرسی )۱۰( ؛) ها در قرآن (تمام این اللّه. ‌ تفسیر نحن وجه )۱۴( تفسیرالجاریه؛ )۱۳( ؛ تفسیر حدیث کمیل )۱۲( پردازد.) ‌ تفاسیر لزوماً به مسائل قرآنی نمی 4 E. G. Browne, ‘Báb, Bábís’, Encyclopaedia of Religion, and Ethics (New York, 1909), ii. 305a. (hereafter cited as ERE).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2