باب و جامعۀ بابی ایران

181 باب ینآرق ریسافت :یحو ۀلزنم هب ریسفت 5˝. دانست، بلکه قطعاتی عرفانی با ساختاری نامتعارف است هایی از این تفاسیر و برخی ‌ در صفحات بعدی خواهیم کوشید تا به جنبه زمان به ‌ های منطق ساختاری و محتوایی این آثار مهمّ بپردازیم. هم ‌ مؤلّفه و تفسیر سورۀ بقره تحوّل آشکار سبک و اندیشه بین دو اثر اوّلیه باب یعنی توجّه خواهیم کرد. پیش از پرداختن به این مطالب، تفسیر سورۀ یوسف ای از زندگی باب برای بحث ما مفید خواهد بود. ‌ آ گاهی از خلاصه زندگانی باب در یک خاندان 123۵ مطابق با اوّل محرّم 1819 باب در بیستم اکتبر دنیا آمد. در خردسالی، پدرش وفات کرد و ‌ تاجرپیشۀ معتبر در شهر شیراز به اش قرار گرفت. تحصیلات رسمی وی در سنّ ‌ سرپرستی او بر عهدۀ دایی شش یا هفت سالگی در مکتبی به معلّمیِ شیخ عابد، یکی از هواداران علاقگی ادامه داد. ‌ مکتب شیخیّه آغاز شد. باب تحصیلات خود را با بی منابع اندکی که در دست داریم سبب این دلزدگی از مکتب را هوش و هایش ‌ دانند که محیط مکتب را مناسب خواسته ‌ کنجکاوی غیر عادی او می 6 دید. ‌ نمی باب تقریباً در ده دوازده سالگی مکتب را رها کرد و در بازار شیراز در حجرۀ دایی خود مشغول به کار شد. پنج سال بعد برای تجارت عازم بوشهر اش، به طور مستقل ‌ گردید و پس از چهار سال شراکت در تجارت با دایی تجارت را ادامه داد. در مورد علاقۀ باب به تجارت نظریّات گوناگونی ابراز کرد ‌ علاقگی کار تجارت را دنبال می ‌ شده ولی هیچ دلیلی بر این که وی با بی 5 E. G. Browne, “Some Remarks on the Bábí Texts Edited by Baron Victor Rosen in Vols. I and VI of the Collections scientiflques de l’Institut des Langues Orientales de Saint Petersbourg,” JRAS 24 (1892), 261. 6 H. M. Balyuzi, The Báb, The Herald of the Day of Days (Oxford, 1973), 34-9. Other treatments of the Báb’s life are: Abbas Amanat, Resurrection and Renewal: The Making of the Babi Movement in Iran, 1844-1850 (Los Angeles, 2005), 109-52; Denis MacEoin, The Messiah of Shiraz: Studies in Early and Middle Bábism (Leiden, 2009), 155-63. An important discussion of the problems associated with the biography of the Báb is Stephen Lambden, ‘An Episode in the Childhood of Sayyid ‘Alí Muḥammad, the Báb’, in Peter Smith, ed., In Iran: Studies in Bábí and Bahá’í History, iii (Los Angeles, 1986), 1-31.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2