باب و جامعۀ بابی ایران

183 باب ینآرق ریسافت :یحو ۀلزنم هب ریسفت بهره از سواد نبود. آثار ‌ خواهیم یافت که باب در عمل نشان داد که اصولاً بی وی برای فردی درس نخوانده و یا در بهترین حالت، خودآموخته، بسیار سلیس و شیواست. این آثار غالباً با سرعت اعجاب انگیزی نوشته شده و به 12 دهند. ‌ نظر برخی همانند اعجازی است که مسلمانان به قرآن نسبت می ، به فاصلۀ کوتاهی پس از در گذشت سیّد کاظم رشتی در 18۴۴ در سال کربلا، باب در شیراز دعوی خود را مبنی بر ارتباط مستقیم با امام غایب و ای و هفده نفر دیگر از ‌ پایگاه روحانی خود علنی ساخت. ملّا حسین بشرویه طلّاب شیخیّه از جمله شاعرۀ شهیر، طاهره قرّةالعین، به ندای او لبّیک گفتند و جنبش بابیّه آغاز شد. چند ماه بعد باب راهی زیارت مکّه شد و در ماه به شیراز بازگشت و به سبب فعّالیت پیروانش دستگیر و پس از 18۴۵ مارس به اصفهان رفت و از سپتامبر آن سال 18۴۶ مدّت کوتاهی آزاد شد. در سال که میزبان و حامی پر قدرت او حاکم اصفهان، منوچهرخان 18۴7 تا مارس معتمدالدّوله، حیات داشت در آن شهر اقامت گزید. پس از آن دوران دستگیری او توسط قوای دولتی و تبعیدهای پیاپی آغاز شد و در زندانی در ترین نقطۀ مرزی ایران قسمت اعظم عمر کوتاه خود را در انزوا بسر ‌ غربی آورد. در مراحل آخر زندگانی، باب کماکان با دریافت وحی به نزول آیات و رسالات ادامه داد. در این دوره بود که با افزونی گرفتن پیروان بیشمار خود را علاوه بر بسیاری ادعیّه نازل کرد و طی کتاب بیان فارسی در ایران، باب رسید پاسخ ‌ هایی که به او می ‌ مکاتباتی با جمع بسیاری از پیروانش به پرسش نویسد در طول نه ماه زندان قلعۀ ماکو باب نه تفسیر ‌ می نبیل زرندی گفت. در شهر تبریز به خاطر ۱۸۵۰ وی سرانجام در سال 13 کامل بر قرآن نگاشت. که حاضر نشد از ادّعایش توبه کند تیرباران شد. باب هنگام مرگ سی و ‌ آن 14 یک سال داشت. 12 See, e.g., A.-L.-M. Nicolas, Sèyyed ‘Alí Mohammed dit le Báb (Paris, 1905), 234. 13 Mullá Muḥammad Zarándí (Nabíl), The Dawn-Breakers: Nabíl’s Narrative of the Early Days of the Bahá’í Revelation, translated and edited by Shoghi Effendi (Wilmette, 1932, 31 (hereafter cited as, Nabíl). -برای اختلاف نظرهایی در خصوص تاریخ دقیق تیر باران باب. ن.ک. 14 Moojan Momen, ed., The Bábí and Bahá’í Religions, 1844-1944: Some Contemporary Western Accounts (Oxford, 1981), 77-82.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2