باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 184 مکتب شیخیّه اثر شوقی افندی، که به مناسبت بزرگداشت کتاب قرن بدیع در دیباچۀ نخستین سده ظهور دیانت بابی و بهائی نگاشته شده اهمّیت نهضت شیخیّه در تاریخ دیانت بابی و بهائی به این صورت تصریح گردیده است: کوششم بر آنست، که هر چند مختصر، رویدادهای عظیمی که با تفاوت و ‌ های منحرف، بی ‌ بیرحمی و خشونت در برابر چشمان نسل ای به ظاهر ‌ ورز رخ داده بنمایم و چگونگی تحوّل شاخه ‌ حتّی کینه ناچیز از نهضت شیخیّۀ شیعۀ اثنی عشری را به دیانتی جهانی بیان 15 دارم. البتّه در اینجا منظور از این شاخۀ به ظاهر ناچیز، دیانت بابی است. گفتیم دانیم که برخی ‌ چنین می ‌ که معلّم باب شیخ عابد پیرو مکتب شیخیّه بود و هم باب خود نیز در 16 های این مکتب بودند. ‌ از بستگان باب، از طرفداران آموزه معلّمی ˝ محضر سیّد کاظم رشتی حضور داشته و در دو اثرش از او با عنوان از این رو سزاوار است به جهت درک بهتر از 17 یاد کرده است. ˝) (معلّم من های ‌ ای از تاریخ و آموزه ‌ ای که باب تفاسیر قرآنی را نوشته، خلاصه ‌ زمینه مکتب شیخیّه را ارائه دهیم. مؤسّس مکتب شیخیّه یا کشفیّه، شیخ احمد در روستای کوچکی به نام احساء در بحرین 17۵2 احسائی بود که در سال ای با پیشینۀ پنج نسل پیرو شیعۀ دوازده امامی و اصل و نسب ‌ در خانواده دنیا آمد. از کودکی قوّیاً استعداد فراگیری سنّت و متون دینی ‌ خالصِ عربی به در وی آشکار شد. در پنج سالگی توانایی خواندن قرآن را یافت و در تحصیلات ابتدایی، صرف و نحو عربی آموخت و با افکار عرفانی و نام ابن ‌ ای به ‌ )، و فرد کمتر شناخته شده ۶۳۸/۱۲۴۰ تئوسوفی ابن عربی (مرگ به 1772 آشنا شد. شیخ احمد در سال ˝ کتاب المُجلی ˝ جمهور نویسنده ‌ ابی گرفتن مطالعات عالیه ترک وطن کرد و رهسپار عتبات عالیات ‌ منظور پی 15 Shoghi Effendi, , xii. 16 Nabil, 30. تفسیر سورۀ در رسالة السلوک و تفسیر سورةالبقره. این دو احتمالاً آثاری است که پیش از 17 .‌ نازل شده یوسف

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2