باب و جامعۀ بابی ایران

187 باب ینآرق ریسافت :یحو ۀلزنم هب ریسفت آنچه که شیخ 20 دانستند. ‌ اسلامی پیش از شیخ احمد نیز آن را غیر ممکن می احمد در استدلال جایگزینی معاد روحانی با معاد جسمانی عرضه کرد تجزیه ترین مخالفان این ‌ طوری که حتّی سرسخت ‌ و تحلیلی متین و جالب بود، به توانست فرآیند روحانی آن را مورد تردید قرار دهد. این سه ‌ عقیده نمی موضوع، یعنی: آموزۀ شیعۀ کامل، تکریم و ستایش اهل بیت و انکار معاد ترین رشتۀ ارتباط بین مکتب شیخیّه و دیانت بابی است. ‌ّ جسمانی مهم یا لاهوت سلبی 21 ناپذیر از الهیّات آپوپاتی ‌ آموزۀ شیعۀ کامل جزء جدایی شیخیّه است که مقام چهارده معصوم یعنی محمّد، فاطمه، علی، حسن، در این الهیات، خدا به 22 رساند. ‌ حسین و بقیه امامان را به پایه الوهیّت می اش در طی مراحلی ‌ شود که اراده ‌ عنوان حقیقتی ازلی و ناشناخته تلقّی می گردد. در نهایت، آنچه در این فرآیند مهمّ است نهاد ‌ هویدا و آشکار می دوگانۀ رسالت و امامت است چه که هرگونه گزارۀ مثبتی در رابطه با الوهیّت گردد. پیامبر و امامان در ‌ به طور مستقیم و طبیعی به این دو نهاد راجع می اش ‌ جایگاه خاصّی در خلقت قرار دارند که واسطۀ بین خداوندی که شناسایی باشند. ‌ ممکن نیست و بشریّت می ای است بین امام دوازدهم (امام غایب) ‌ واسطه شیعۀ کامل از این رو محمّدبن حسن به نمایندگی از همۀ امامان و بشریّت. بنابراین هنگامی که را از امام غایب دریافت داشته، و با تفسیر سورۀ یوسف کند که ‌ باب ادّعا می کند، پیروان ‌ اشاره نمی شیعۀ کامل که وی صریحاً به مقام خود به عنوان ‌ آن مکتب شیخیّه، که نخستین خوانندگان اثر وی بودند کاملاً به ضرورت حضور (به معنای در) برای ایشان قانع باب چنین میانجی اذعان داشتند، و عنوان کننده بود، حتّی اگر در این که چه کسی شایستۀ این مقام است توافقی بین 20 See Oliver Leaman, An Introduction to Medieval Islamic Philosophy (Cambridge, 1985), 17. ) الهیّات سلب و نفی، و یا عدم apopatic اپوپاتی بر گرفته از واژۀ یونانی اپوپاتیک ( 21 قرآن ۱۱۲ امکان شناسایی خدا به طور مطلق. در فقه اسلامی این اصطلاح معرّف سورۀ است که به تنزیه خداوند تکیه دارد (خدای صمد متعالی که کسی را نزاده و زاده نشده است.) شمار پیامبر و امامان به تأ کید ایشان بر عبودیت ‌ چنین دیدگاهی، هنگامی که در آثار بی 22 گردد. و البته در حدّ غلوّ، شائبۀ حلول گمراه کننده ‌ به ذات خداوند بنگریم تعدیل می های آثار ‌ مجموعه ˝ ، در ˝ رسالۀ اعتقادات ˝ است. ن.ک. پاسخ باب دربارۀ این پرسش در . [از این پس: ۶۹ ،)۱۹۷۶( ،۴۱۱-۱۶ ، ، محفظۀ ملّی آثار بهائی ˝ حضرت اعلی .]ها ‌ مجموعه

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2