باب و جامعۀ بابی ایران

189 باب ینآرق ریسافت :یحو ۀلزنم هب ریسفت ای از تفسیر ‌ های گسترده ‌ افکار و روش 25 دست ما رسیده ‌ اوّلیۀ نهضت بابی به ها در ‌ دهد لذا هر کوششی برای بحث و تعریف آن شیوه ‌ [نگاری] ارائه می حاصل خواهد بود. امّا این تفاسیر با سرشت متنوّع و غیر عادی ‌ اینجا بی خود، از لحاظ سبک و محتوا، برای درک چگونگی گسترش اندیشۀ بابی فردی از تفسیر متون ‌ ها پیکرۀ منحصر به ‌ بسیار با ارزش بوده و مجموعۀ آن دارد. از میان عناوین فراوان این تفاسیر، چهار عنوان ‌ دینی اسلامی عرضه می توان جزء تفاسیر اصلی بشمار آورد که به ترتیب تاریخ نگارش عبارتند ‌ را می ، تفسیر سورۀ کوثر و تفسیر سورۀ تفسیر سورۀ یوسف از: تفسیر سورۀ بقره، 26 والعصر. در اینجا ما منحصراً به بحث در دو تفسیر اوّل می پردازیم. تفسیر سورۀ بقره ،12۵9 باب کمتر از بیست و پنج سال داشت که این اثر را در محرّم سال می 22 یعنی کمتر از چند ماه پیش از ملاقات خود با ملّا حسین (در غروب گفتۀ ملّا حسین 27 ) به پایان رساند. 1260 یا چهارم جمادی الاولی 1844 25 Browne, ‘Báb, Bábís’, ERE, ii. 305a. در اینجا لازم است شرح مختصری دربارۀ دو تفسیر دیگر داده شود زیرا هر دو از جمله 26 هایی است که در دو تفسیر مورد بحث این مقاله ‌ تفسیرهای برجستۀ باب و دارای ویژگی های قرآن است ‌ ) که کوتاهترین سوره ۱۰۸ و ۱۰۳( های مورد نظر ‌ نیامده. در تفسیر سوره شود بلکه حرف به حرف مورد تفسیر قرار ‌ سورۀ آیه به آیه یا حتّی کلمه به کلمه تفسیر نمی گیرد. بدین ترتیب مفسّر برای کشف هرچه بیشتر معانی نهفته در گنجینۀ سوره به ‌ می پردازد. برای آ گاهی ‌ آن حروف برای کشف مفاهیم و معانی نهفته در آن می ˝ انفجار ˝ بیشتر از این شیوۀ تفسیر که پیش از باب نیز در آثار حروفیه و صوفیه سابقه داشته ن.ک.: Todd Lawson, ‘The Dangers of Reading: Inlibration, Communion and Transference in the Qur’án Commentary of the Báb’, in M. Momen, ed., Scripture and Revelation: Papers presented at the First Irfan Colloquium Newcastle-upon-Tyne, England, December 1993 and the Second Irfan Colloquium Wilmette, USA, March 1994, (Oxford, 1997), 171-215. ی ها ‌ مجموعه تعدادی از نسخ خطّی این اثر، که شامل شرحی بر جزء اوّل قرآن نیز هست در 27 آید ‌ شود. برای تنظیم این مقاله پنج نسخه که مشخّصات آن در زیر می ‌ مختلف یافت می مورد استفاده قرار گرفته است: Cambridge, Browne F. 8; Teheran Bahá’í Archives 6014 C (hereafter cited as INBA); the privately published limited transcription, in xerox, found in Majmú‘ah-yi áthár-yi ḥaḍrat-i A‘lá, Iran National Bahá’í Archives, Teheran lxix (1976), 157-410; two uncatalogued MSS in the Princeton University ‘Bábí Collection’ .” در دانشگاه پرینستون. نیکلا معتقد است که این Bábí Collection دو نسخه فهرست نشده از “ از Critical, 36 ). هرچند مکیون در ۴۵-۶( . اثر هنگام زیارت مکّّه از باب دزدیده شده است کند و معتقد است ‌ یاد می Bibliothèque Nationale ای از این اثر در کتابخانۀ ملّی فرانسه ‌ نسخه .BN Or .5805 که این همان نسخۀ گم شده است. بررسی دقیق نسخۀ کتابخانۀ ملّی فرانسه

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2