باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 190 بشرویی که این اثر را همان شب در قفسۀ اتاق باب دیده است این نظریّه را این نخستین اثری که از باب در دست است شامل تفسیر 28 کند. ‌ تأیید می باشد و در برخی نسخ خطّی ‌ کوتاهی بر سورۀ فاتحه (نخستین سورۀ قرآن) می ای است که در آن باب تاریخ آغاز نگارش این اثر را ضمن بیان ‌ دارای دیباچه دارد که شب پیش از ‌ رؤیایی که داشته ثبت نموده. در اینجا باب اظهار می نزول این اثر، در خواب دیده است که شهر کربلا (ارض مقدّس) تکّه تکّه به آسمان رفت و در مقابل خانۀ وی در شیراز فرود آمد. وی این خواب را داند و همانجا ‌ ای به مرگ سیّد کاظم رشتی که همان زمان رخ داد می ‌ اشاره 29 ستاید. ‌ می ˝ معلّم عالم و حکیم خود ˝ او را به عنوان سبک و سیاق ترتیب آیات تفسیر سورۀ الفتح تقریباً همانند باقی تفسیر است. بدینترتیب که باب از نظر محتوایی هر یک از آیات را به یکی از زند. ‌ چهارده معصوم، (اهل بیت پیامبر: محمّد، فاطمه و دوازده امام) گره می هر یک از هفت آیۀ نخستین این سوره به یکی از این نفوس مقدّس تخصیص یافته که آغازش با محمّد، و به ترتیب علی، فاطمه، حسن، حسین، جعفر الصادق و سرانجام موسی بن جعفر است. برای مثال 30 چنانکه خواهیم دید عدد هفت در این اثر نقش مهمّی دارد. توان با اطمینان ‌ دهد که آن اثر در واقع تفسیر جزء دوّم قرآن است. در حال حاضر نمی ‌ نشان می باب را نویسندۀ تفسیر جزء دوّم قرآن بدانیم. همین امر در مورد نسخۀ خطّی در کتابخانه . صادق است. چند صفحه این تفسیر از جزء دوّم قرآن در British Library Or .7845 بریتانیا موجود است. این اثر ۳۷۷-۴۱۰ در محفظۀ ملّی آثار بهائی های آثار حضرت اعلی ‌ مجموعه از نظر سبک و سیاق نوشتاری با نسخ دیگر متفاوت است. برای مثال از ضمیر اوّل شخص شود. ‌ مفرد بسیار استفاده می 28 Táríkh-i-jadíd as quoted by E. G. Browne, “Catalogue and Description of 27 Bábí Manuscripts” 496. .۶ محفظۀ ملّی آثار بهائی 29 های فرقۀ اسماعیلیّه هفت ‌ در برابر پرسشی که اغلب در خصوص متأثّر بودن باب از اندیشه 30 امامی مطرح می شود باید گفت جنبش بابیه از لحاظ نظری بیشتر متأثّر از شیخیّه بوده تا ) البته افکار اسماعیلیه بر شیخ احمد احسائی و Rafati 167 سایر مکاتب. ( ن.ک. شاگردانش از جمله سیّد کاظم رشتی تاثیر داشته است. تداوم چنین اندیشۀ رمزآلود در مکتب شیخیّه منتجّ از سه گرایش مابعد شیعۀ صفوی است از جمله: حکمت متعالیۀ ملّاصدرا از مکتب اصفهان که عرفان نظری او از ابن عربی بهره جسته است و نیز حکمت اشراقی سهروردی، و مکتب اخباری بحرین که زنجیرۀ راویان احادیث را تا به نخستین دهد. این افکار بر محیط شیعۀ ‌ احادیث بر اساس احساس باطنی و درک درونی امتداد می طور فراوان از افکار رمزآلود اسمعیلیه و نیز دگراندیشان ‌ آن روز تاثیر گذارد، که سوای آن به . براون بیش از صد سال پیش )Amanat, 48( جنوب و جنوب غربی ایران تأثیر پذیرفت

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2