باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 194 دارد، زیرا مکان او در چنین جایی است، در این مقام، مشخّصاً به یزید، م.) ارجاع ۶۸۰( م.) که امام حسین را شهید کرد ۶۸۳ امیّه (مرگ ‌ خلیفه بنی اشاره صریحی به فرزندان پیامبر و سرور آنان ˝ کشتن پسران ˝ شود، و ‌ داده می ابا عبداللّه الحسین است. پردازد که روشن سازد چرا خداوند ‌ در اینجا باب به بحث مبسوطی می دهد. باب ‌ وقوع چنین حادثۀ فجیعی چون قتل یکی از اهل بیت را اجازه می در طول این بحث اقدام به شهادت امام حسین را برابر با گناه نخستین آدم داند. تکیۀ اصلی باب ظاهراً بر آنست ‌ [که بدان خاطر از بهشت رانده شد] می شود. پیروزی شرّ را به منزلۀ ‌ که بگوید چرا به صورت ظاهر شرّ بر خیر پیروز می داند. زیرا امام شهید به این خاطر که کامل (معتدل) ‌ عجز و ناتوانی حسین نمی توانست، اگر ارادۀ خداوند بود، حتّی عالم را ویران سازد. ‌ خلق شد می که مورد ‌ است. آنان ˝ بحر قدرت الهی ˝ ، منظور از بحر همان ۵۰ در آیه باشند. ‌ ، (نام دیگر خاندان پیامبر) می ˝ اهل عصمت ˝ خطاب این آیه هستند فرعون که در این بخش برای بار دوّم از او نام برده شده مقصود کسانی را که در همه چیز آشکار است انکار ˝ السلام ‌ علی علیه ˝ اهستند که علائم ˝ فالمراد بالحقیقة الاوّلیه ˝ اش ‌ بنا به معنای اوّلیه ˝ موسی ˝ ،۵۱ کنند. در آیه ‌ می [امامان ˝ ده حجت ˝ اشاره به علی و منظور از ˝ چهل ˝ باشد و ‌ پیامبر اسلام می شیعه] اولاد و احفاد او هستند. استدلال باب چنین است: علی سی سال پس از درگذشت پیامبر اسلام زندگانی کرد و با در نظر گرفتن ده امام که فرزندان شود و به بقیه ده امام مرتبط ‌ حاصل می ˝ چهل ˝ و نوادگان علی هستند رقم رساندند. رسالت امام دوازدهم ‌ گردد که باید رسالتشان را به اتمام می ‌ می هنوز کامل نیست. ظهور امام دوازدهم مساوی با پایان این تبعید روحانی ای به پنهان شدن شکوه و جلال ‌ اشاره ˝ لیله، شب ˝ در این آیه واژه 42 است. امامان در در ظلمت کفر است. پایان می پذیرد که با رجعیّت او آنچه در ˝ قائم ˝ این بخش با اشاره به با این تمثیل باب بیان 43 یابد. ‌ ظهور قبلی رخ داده به طور نمادین تکرار می .Goldziher, Richtungen, 288, 298 ها در تاریخ است. ن.ک. ‌ شرارت که در آنجا خدا اقامت موسی و بنی اسرائیل را از سی به ۱۴۲ قرآن سورۀ الاعراف آیه 42 دهد. ‌ چهل شب امتداد می .۱۷۹-۸۴ محفظۀ ملّی آثار بهائی 43

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2