باب و جامعۀ بابی ایران

195 باب ینآرق ریسافت :یحو ۀلزنم هب ریسفت جدید مکنون است روند تکرار ˝ ظهور ˝ ای که در هر ‌ دارد که قوای نافذه ‌ می آورد. باب در آثار بعدی خود از پیروان ‌ حوادث ظهور قبلی را به حرکت می اش یعنی هیجده نفر از حروف حیّ، به ظهور مجدّد چهارده معصوم و ‌ اوّلیه ای که به ‌ کند. این چهار ابواب (چهار باب) در دوره ‌ اشاره می ˝ چهار ابواب ˝ ) واسطۀ امام غایب و مؤمنین ۸۳۷-۹۳۹( غیبت صغری معروف است 44 بودند. پردازد. ‌ در بیانِ سرچشمۀ چنین تفسیری، باب نهایتاً به اصلی متافیزیکی می اشاره دارد و بار دیگر ˝ تجلّی ˝ برای مثال، در این روند بارها به ظهور الهی برد ‌ نام می ˝ کتاب فاطمه ˝ از سوّمین آیه این سوره به سورۀ الفاتحهدر تفسیر نگارد: ‌ و در مورد آن چنین می والثالثة كتاب فاطمة - صلوات اللّه عليها - وقد جعل اللّه فيها كما لها وعليها وهي جنة النعيم جعل اللّه ظلها لمن آمن بها وأحبها بعدما عرفها بما هي أهلها كما تجلّت للعارف له به فحينئذ حلت تلك الجنة (و سوّمین کتاب فاطمه است – صلوات بر او – که در آن آیه 45 له. خداوند آنچه متعلّق به اوست و آنچه به او مربوط است قرار داده. این آیه بهشتی است پر نعمت. آن که به او اعتقاد دارد و او را دهد – پس از ‌ دارد خداوند او را زیر سایۀ خود قرار می ‌ دوست می آن که او را [فاطمه را] بدرستی بشناسد، بر اساس استطاعت و درک [آن شخص] او [فاطمه] بر وی تجلّی خواهد کرد، و آنگاه [درهای] بهشت بر وی گشوده خواهد شد.) فصوص ˝ که با 46 است ˝ کما تجلّت للعارف له به ˝ نکتۀ مهمّ در این قسمت خوانی دارد. در اینجا ابن ‌ نوایی و هم ‌ اثر عارف بزرگ ابن عربی هم ˝ الحکم که خداوند چگونه خود را به انسان ‌ ، یعنی این ˝ تجلّی ˝ عربی به مفهوم (او خود را وسیلۀ ما به ما ˝ فوصف نفسه لنا بنا ˝ شناساند با کلماتی چون ‌ می خدا خودش را بر اساس اراده و ˝ : کند) و یا با ترجمۀ آزادتری ‌ توصیف می 44 Messiah, 337. ی قرآنی گفته شده: الرحمن الرحیم. ‌ . آیه ۷-۸ محفظۀ ملّی آثار بهائی 45 .)۱۹۸۴ با سپاس از دکتر محمّد افنان برای راهنمایی ایشان (در مکاتبه شخصی 46

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2