باب و جامعۀ بابی ایران

29 باب، خورشیدی در شبی بی سحر داری و صداقت را خمیرۀ فرهنگ تجارتی ایران کرده بود. پیامبر اسلام ‌ امانت داری را ‌ داشت و طبعاً انتساب به او، امانت ˝ امین ˝ که او نیز تاجر بود لقب در مورد خاندان نامه ناصری ‌ فارس کرد. ‌ فریضۀ شرعی تاجران مسلمان می های متوالی در کار تجارت و به ‌ این خانواده نسل ˝ : نویسد ‌ های باب می ‌ دائی حاجی میرزا حسن یزدی یکی از تجّار بوشهر که به 30˝. صداقت شهره بودند التّجاره نزد باب به امانت گذارد که ‌ رفت مقداری مال ‌ قصد زیارت به مکّه می تری ‌ در غیاب او به فروش رساند. قیمت آن کالا سقوط کرد و به بهای نازل فروخته شد. در بازگشت، بر خلاف رسم جاری که باید مبلغ مورد معاملۀ کالا تومان که تفاوت ۱۷۵ به صاحبش پرداخت شود، باب آن مبلغ را به اضافۀ قیمت بود به حاجی میرزا حسن یزدی پرداخت. در مقابل اصرار حاجی خواست این مبلغ را قبول کند باب اقدام خود را بر اساس ‌ حسن که نمی نقطة الکاف 31 داری و صداقت توجیه کرد و معامله را درست دانست. ‌ امانت روایت مشابهی دارد ولی سبب ضرر باب را در این معامله تداوم و افراط او گویند ‌ حدّی بود که می ‌ و در تدیّن، آن جناب به ˝ : داند ‌ در طاعت و نماز می هم رسیده بود که بخرد. هنگام خواندن ‌ امانتی در نزد ایشان بود، مشتری به شخص مشتری فرمایش فرموده بودند ساعتی ‌ زیارت آن حضرت بوده. به بعد از آن، ‌ صبر نما تا آنکه من فارغ شوم. اوّل آن شخص قبول نموده و مِن بعد قیمت نیل ‌ که آن جناب فارغ گردیدند آن شخص خریدار رفته بود و مِن 32˝. تنزّل نموده و به تنزّل فروختند و مبلغ هفتاد تومان آن را خود متحمّل شده گرایی نیز همراه بود. ‌ گرایی باب با یک واقعیّت ‌ اخلاق ˝ : نویسد ‌ امانت می احکام بعدی او [در کتاب بیان] – لااقل تا آنجا که به امور تجارتی مربوط است – نه شباهتی به احکام شرعی و متون درسی طلّاب مدارس دینی دارد، های ‌ و نه معرّف تفکّری زهدمآب و مذهبی است، بلکه نظرگاه آن واقعیّت .Amanat RR 127. در اینجا نقل از ۱۳۱ .۲ . ج نامه ‌ فارس 30 السّلطنه تبریزی، حاجی محمّد. تاریخ امری [بهائی]. محفظۀ ملّی آثار بهائی. نسخۀ. ‌ معین 31 و دیگر ۷۹ نبیل زرندی .Amanat RR 128 (از این پس: معین). در اینجا نقل از ۷۸ . الف اند. از ‌ تواریخ بهائی این داستان را با اندکی تفاوت از قول سیّد جواد کربلایی نقل کرده [در آوردن] بود که به آن نیز در ˝ دبّه ˝ های باب در تجارت شکستن رسم ‌ دیگر نوآوری ؛Amanat RR 128 ؛Nabil Zarandi 79 اغلب تواریخ مربوط به حیاب باب اشاره شده است ..۹۰-۹۱ ؛ فیضی، نقطۀ اولیٰ ۴۱-۴۲ عهد اعلیٰافنان، .۱۰۹ الکاف ‌ نقطة 32

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2