باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 28 حسن فطرت و سکون و وقار و زهد و تقوی و همّت و جود و قناعت و ˝ به 28 داند. ‌ مشهور می ˝ ادراک در زمان اقامت باب در بوشهر آن منطقه دستخوش تشنّجات سیاسی و اجتماعی نیز بود. از ابتدای قرن نوزدهم دولت انگلیس برای حفظ حریم هندوستان و توسعۀ نفوذ خود در مناطق خلیج فارس، و نیز برای توسعۀ تجارت بین انگلیس و هندوستان نمایندگی سیاسی در بوشهر دایر کرد. برای باز پس گرفتن هرات به ۱۸۳۷ هنگامی که محمّد شاه در ماه مه سال اقدام نظامی دست زد، دولت انگلیس بلافاصله با اعزام ناوگانی به سواحل بوشهر به تلافی پرداخت و جزیرۀ خارگ را تصرّف کرد. این امر موجب ها شد. تشنّجات بین ‌ تظاهرات خشمگینی از سوی مردم بوشهر علیه انگلیس ساکنان بوشهر به تحریک ۱۸۳۹ دو کشور هنگامی بالا گرفت که در ماه مارس رهبر فرقۀ اخباری آن منطقه، شیخ حسین آل عصفور، و به پشتیبانی حاکم فارس، به شورش پرداختند و از پهلو گرفتن کشتی فرمانده ناوگان انگلیس به ها ناچار به جزیرۀ خارگ عقب ‌ بندر بوشهر جلوگیری کردند. انگلیسی نشستند. طبعاً این حوادث مدّتی نسبتاً طولانی موجب اختلال تجارت در بوشهر شد تا آنجا که تجّار بوشهری برای بازگرداندن شهر به وضع عادی در نتیجه ماند. سرانجام پس از سه سال ‌ وساطت بین دو طرف کوشیدند که بی بار دیگر نمایندگی سیاسی انگلیس در بوشهر برقرار گردید. سوای چنین رخ داد برای ۱۸۴۳ و ۱۸۳۸ اتّفاقاتی رکود اقتصادی جهانی که بین سالهای 29 بار آورد. ‌ تجارت ایران نیز عواقب نامطلوبی به با این احوال باب به تجارت خود در بوشهر ادامه داد و به زهد و پارسایی گشت. صداقت و امانت از ‌ داری شهرتش روز افزون ‌ و صداقت و امانت های بزرگ که شغل ‌ مبانی استوار تجارت در ایران بود. در مورد خاندان داد. تجّار ‌ تجارت در آن موروثی بود این امر به نحو بارزی خود را نشان می ارتباط نزدیکی با مسجد و علماء داشتند و چه بسا کسانی از خانوادۀ تاجران ای از حال و هوای مذهبی با تجارت، ‌ که در زمرۀ علماء بودند. آمیزه ).نقطةالکاف پس همانجا. 28 هایی که به حوادث بوشهر و خلیج ‌ برای شرح مفصّل وقایع این دوره و منابع و پژوهش 29 .Amanat RR 122, n. 70 فارس در آن زمان پرداخته ن.ک.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2