باب و جامعۀ بابی ایران

31 باب، خورشیدی در شبی بی سحر خواهد به آنان که در کار خود انصاف را رعایت ‌ این نامه باب از خدا می دارند برکت عطا کند...و ‌ کنند و فرودستان را مانند خود دوست می ‌ می کنند و عدالت و انصاف را ‌ تجارت می ˝ به خاطر خدا ˝ گوید آنان که ‌ می نمایند، خداوند ایشان را از هر فریبکار و شیّادی حفظ خواهد ‌ رعایت می ای به مفهوم ‌ که باب بر آن تأ کید دارد اشاره ˝ به خاطر خدا ˝ تجارت 41 کرد. است. در واقع اعتقاد به حضور خداوند در امور ˝ شراکت با خدا ˝ اسلامی ویژه در ‌ تجارتی، بالاترین انگیزه و وظیفه برای رعایت انصاف و عدالت به حقّ درماندگان و فرودستان است. اشارۀ باب به داشتن شغلی مشابه پیامبر نقطة الکاف اسلام یکی دیگر از نکات این نامه است که مورد توجّه نویسندۀ که خود نیز تاجر بوده واقع شده که شباهت زندگانی محمّد و باب را در همۀ این قدر ˝ : داند ‌ های خداوند می ‌ موارد حتّی در یتیمی در کودکی از حکمت هم که [کار تجارت را] متحمّل شدند به جهت اتمام حجّت بر خلق بوده تا که نگویند قوّۀ سلوک با خلق ندارند به مثل آنچه در سرّ تجارت جدّ ‌ آن مقدارش (پیامبر اسلام) حکمت اقتضا نمود، در این مقام نیز گفته ‌ عالی شود تا آن که در کلِّ شأن (در همه چیز) حاکی از آن شمس اوّلیه (پیامبر) ‌ می 42˝. بوده باشد حتّی در یتیمی حاکی شدند کشف و شهود، زهد و مراقبه اند، چه بهائی یا غیر بهائی، ‌ تمامی آثاری که به حیات باب پرداخته های طولانی به نماز و عبادت و ‌ طور که دیدیم بر اهتمام او در ساعت ‌ همان اند برخی حالات ‌ بر تقوی و زهد او تأ کید دارد. نکتۀ دیگری که بر آن متّفق های شدید بوده است. دائی ‌ کشف و شهود و نیز توان او بر تحمّل ریاضت باب حاجی سیّد علی که سرپرستی او را داشت در یکی از گفتگوهای خود زاده حالات و ‌ از این همشیره ˝ : با شیخ عابد، معلّم مکتب باب، گفته بود ای ‌ گردد که از هیچ کودکی مشاهده نشده. هر روز کلمه ‌ عاداتی ملحوظ می نمایم. از آن جمله ‌ شنوم و هر دم حالت غریبی در او مشاهده می ‌ تازه از او می گونه رؤیاها از طفل هشت نه ‌ نماید و این ‌ های عجیب و غریب نقل می ‌ خواب .Amanat RR 129-30 در اینجا نقل از ۲۸ معین به زبان عربی در ‌ نامه 41 .۱۱۰ الکاف ‌ نقطة 42

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2