باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 32 هایی که به شرح حال ‌ برخی از این رؤیاها در کتاب 43˝. ساله بسی غرابت دارد روزی در ˝ : چنین گفته است ‌ اند آمده است. حاج سیّد علی هم ‌ باب پرداخته حمّام مرغ در کنار من خوابیده بود. سراسیمه برخاست و گفت سقف حمّام میرزا هادی فرو ریخت یک زن و سه طفل تلف شدند. طولی نکشید همهمه داشت. بعد معلوم شد تعداد ‌ برخاست، هرکس رقمی از تلفات اظهار می ام ‌ همان بوده که او گفته است. یا اینکه چندی پیش اظهار داشت خواب دیده در میان زمین و آسمان میزانی (ترازویی) معلّق است. حضرت امام جعفر صادق در یک کفّه ترازو که به زمین آمده [قرار داشتند]. دستی غیبی مرا از ای که من در آن نشسته ‌ زمین برداشت و در کفّۀ خالی گذارد. [آنگاه] کفّه این 44˝. بودم به زمین آمد و آن کفّه که امام در آن جالس بودند به هوا رفت رؤیاها حتّی پس از اظهار امر باب و برخاستن او به رسالت نیز ادامه یافت. یی [از ‌ ها ‌ خواب دید که در لحظۀ تحویل سال نو کتاب ۱۸۴۶/۱۲۶۲ در سال ها را گشود دید که تمام ‌ آسمان] به دستانش فرود آمد. هنگامی که یکی از آن تر لوحی ‌ صفحاتش از غبار مزار امام حسین پوشیده است. در نگاهی دقیق دید به خط نستعلیق شکستۀ زیبایی با مرکّب قرمز، ، که زیر آن با [جملۀ ˝ مَهدی ˝ اللّه به شکل ستاره مُهر شده، و امضاء ‌ معروف قرآنی] توکّلت عَلی 45 داشت. این حالات که از کودکی در باب وجود داشت به تدریج و با رسیدن به سنّ بلوغ و سنین بالاتر، با فروتنی و افتادگی و نوعی معصومیّت همراه شد. هنگام سفرم به هندوستان از بوشهر عبور ˝ گوید ‌ حاج سیّد جواد کربلایی می کردم و به خاطر آشنایی با حاجی سیّد علی به منزل او وارد شدم و چندین دیدم با چشمانی که به ‌ بار به ملاقات باب موفّق گردیدم. هر بار او را می پایین دوخته شده بود در حالتی از افتادگی و تواضع بود، حالاتی که زبان ها ‌ قادر به وصف آن نیست. بسیار کسان که با او آشنایی داشتند داستان . (از این پس ۳۳ ،۱۹۲۲ ، قاهرهالدریّه فی مآثرالبهائیّه ‌ کواکب آیتی، عبدالحسین. 43 .)الدریّه ‌ کواکب و دیگر منابع تاریخی مربوط به زندگانی باب. ۳۱ عهد اعلیٰ افنان، 44 ، (مطلب ۵۵-۶۳ ،۹۸ )، محفظۀ ملّی آثار بهائی شمارۀ ۲۴ تفسیر سورۀ نور (قرآن سوره 45 . در این Amanat RR 131, n 118 ). در اینجا به نقل از ۵۷-۵۹ بالا نقل شده از صفحات اثر ، و بر اساس این خواب، باب، با استفاده از حروف ابجد وارزش عددی هر کدام، به پردازد. ‌ اثبات حقّانیّت ادّعای خود می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2