باب و جامعۀ بابی ایران

37 باب، خورشیدی در شبی بی سحر کربلا برای این منظور بود. باب در ابتدا این تقاضا را رد کرد. سرانجام با پادرمیانی سیّد کاظم رشتی، که به خواهش دائی باب انجام گرفت، او به این به شیراز بازگشت. چندی ۱۸۴۲ /. ﮬ.ق ۱۲۵۸ الاوّل ‌ تقاضا تن داد و در ربیع نگذشت که مادر باب، شاید به خاطر آن که مانع سفرهای بعدی فرزندش شود وسایل ازدواج او را فراهم آورد. همسر باب خدیجه سلطان بیگم دختر آقا میرزا سیّد علی عموی مادر باب بود. باب هنگام ازدواج بیست و سه سال 59 داشت. 60 های فارس و شیراز ‌ رغم اغتشاش ‌ عموم تواریخ بر این امر متّفقند که علی باب در دو سال قبل از اظهار امرش از زندگانی آرام و رضایتمندی در شیراز پرداخت. ‌ مند بود. پیش از طلوع آفتاب مدّتی به نماز و نیایش می ‌ بهره گذراند و در بازگشت، یک ‌ ساعاتی از روز را در تجارتخانۀ دائی خود می ایستاد. وی بعدها در زندان ‌ ساعت پس از غروب آفتاب به نماز و عبادت می به قراری که از 61 کند. ‌ یاد می ˝ روزهای خوش ˝ ) از این دوران با ۱۸۴۷( ماکو شود، وی پس از صرف شام ساعاتی از ‌ خدیجه بیگم همسر باب روایت می پرداخت که ظاهراً دفتر تجارتی، ولی در واقع ‌ شب را به نگارش در دفتری می در برابر تعجّب همسرش 62 مخصوص نگارش مطالب روحانی و دینی بود. ها ‌ های این دفتر با امور تجارتی، باب گفته بود این ‌ مبنی بر عدم تشابه نوشته ای برای پسر دائی خود محمّد ‌ یک بار نیز قطعه 63 های مردم است. ‌ حساب ‌ شبیه قطعات صحیفۀ ˝ الحق نوشت که بنا به گفتۀ محمّد تقی ‌ تقی وکیل 64˝. العابدین، امام چهارم شیعیان] بود ‌ سجّادیّه [منسوب به امام زین اطّلاعات ما از آثار باب در این دوره اندک است. ولی همین اشارات . اسناد خانوادگی تاریخ عروسی را روز جمعه هیجدهم ماه رجب ۴۸ عهد اعلیٰ افنان، 59 و در منزل دائی باب حاج سیّد علی (خال اعظم) ثبت ۱۸۴۲ اوت ۲۶ / . ﮬ.ق ۱۲۵۸ سال نموده. از این ازدواج فرزندی به دنیا آمد که احمد نام گرفت و در کودکی در شیراز فوت کرد. .Amant RR 147. ن.ک 60 .۲/۶ بیان 61 .Amanat RR 147 ، در اینجا نقل از ۲۰-۲۱ اللّه، تاریخ ‌ میرزا حبیب 62 از سورۀ بقره قرآن ۲۰۲ . امانت این بیان باب را اشاره به آیه ۱۶۳ افنان ‌ خاندان فیضی، 63 رسد: اولئک لَهم نصیبٌ ‌ داند که در روز قیامت خداوند به حساب اعمال بندگان می ‌ می .Amanat RR 147, n. 199 الحِساب. ‌ مِمّا کَسَبوا واللّه سَریع .۱۱۱ خاندان افنان فیضی، 64

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2