باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 66 چنین موجب توجّه اهالی قصبات و شهرهای ‌ حضور باب در ماکو هم مند ‌ کرد بهره ‌ شد تا از زیارت سیّدی که ادّعای نیابت امام می ‌ اطراف آن منطقه وزیر مختار روس در گزارشی که در اواخر Dolgorukov شوند. دلگوروکف به وزارت امور خارجه روسیه فرستاد، اطلاع داد که از بیم ۱۸۴۷ سال هایی که ممکن بود حضور باب در منطقۀ مرزی ماکو ایجاد کند به ‌ شورش تقاضای او دولت ایران باب را از قلعۀ ماکو به محل دیگری منتقل کرده است. در واقع در تاریخی که گزارش دلگوروکف ارسال شد باب هنوز در این امر نشان 155 ماکو بود و انتقال او به چهریق چند ماه بعد صورت گرفت. اند ‌ توانسته ‌ دهد که مقاماتدولتی پس از دریافت نامه وزیر مختار روس نمی ‌ می به آسانی در مورد محلّ زندان بعدی باب تصمیم بگیرند. آوریل ۱۰ /۱۲۶۴ الاولی ‌ جمادی ۴ پس از نه ماه اقامت در ماکو، در تاریخ باب از ماکو به قلعۀ چهریق منتقل شد. چهریق در منطقه مرزی ۱۸۴۸ کردنشین و چهار کیلومتری سلماس قرار دارد. ساکنان آن منقطۀ کوچک را ها، اهل حق و گروه کوچکی مسیحیان ‌ ها، یزیدی ‌ کردان سنّی شامل نقشبندی دادند. رئیس آن ناحیه و فرمانده قلعه چهریق یحیی خان ‌ نسطوری تشکیل می شکاکی از کردان قبیلۀ شکاک بود. های اوّل اقامت باب در چهریق یحیی خان برای راضی ساختن ‌ در ماه گیری نسبت به زندانی خود فروگذار نکرد. باب ‌ صدراعظم از هیچ سخت تنها چند تن اجازه ملاقات با باب را 156 نامید. ˝ جِبَل شدید ˝ حبس چهریق را های اطراف او را از دور ببینند. ‌ داشتند و دیگران مجبور بودند از بام خانه -۶۲ ،۵۸ کند (محفظه ملّی آثار بهائی ‌ گردن و ده دستمال می ‌ تقاضای ارسال پنج شال های او را روی کاغذ ترمه با خط نستعلیق زیبا بنویسند ‌ چنین تقاضا دارد مناجات ‌ ). هم ۱۶۰ ). در ۹۱،۱۷۱ و با آب طلا تذهیب کرده برای او ارسال دارند (محفظه ملّی آثار بهائی .Amanat RR 375, n. 13 اینجا نقل از ای به ‌ ای که ملّا احمد ابدال مراغه ‌ در نامه ؛Amanat RR 378, n. 23 ؛Momen 1981, 72 155 فامّا باعث حرکت ذکر (ع) [باب] از ماکو ˝ : های باب نگاشته آمده است ‌ یکی از دائی این است وزیر مختار الچی اُرُس (سفیر روس) شنید جناب در ماکو تشریف دارند ترسیده بود از فتنه، به وزیر حاجی میرزا آقاسی گفته بود ذکر (ع) را بفرس [بفرست] ولایت ترسم ‌ دیگر خودتون [خودتان] چون که ماکو سرحدّ است و به ولایت ما نزدیک است، می . نامه تاریخ ندارد ولی به احتمال فراوان ۳۱۴-۱۵ ، عهد اعلیٰ نقل از افنان ˝ . فتنه ˝ از مربوط به همان دوران انتقال باب از ماکو به چهریق است. مساوی با ˝ شدید ˝ نام گرفته بود. در الفبای ابجد عدد ˝ جبل باسط ˝ در تقابل با ماکو که 156 عدد چهریق است.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2