باب و جامعۀ بابی ایران

65 باب، خورشیدی در شبی بی سحر طور ضمنی ادّعای قائمیّت کرد... ‌ نیز وی به الاسماء ‌ قیّوم [نخستین اثر خود] امّا بر خلاف برداشت سنّتی شیعی دربارۀ مهدویّت این ادّعا قصد تثبیت در روز ˝ خلقتی جدید ˝ ، اسلام و تجدید دور محمّدی را نداشت، بر عکس زمان با جایگزینی ‌ رستاخیز [قیامت] بود که برچیده شدن نظم دینی کهنه را هم 150 آورد. ‌ آن با نظمی نوین به همراه می و ظهور او را نه بر اساس ˝ قائم ˝ باب در رسالۀ قائمیّۀ علایم و مفاهیم احادیث اسلامی و شیعی با لشکری جرّار و خونریز، بلکه بر اساس حکمت دارد. ‌ اشراقی که خمیرۀ تفکر ازلی فرهنگ ایران باستانی است بیان می است که همراه و همزاد 151 اساس حکمت اشراقی حضور و ظهور فرّه ایزدی با سوشیانس، موعود زردشتی، در آخر زمان ظاهر خواهد شد. فرّه ایزدی بخش، پرتوی است که ‌ همان آتش یا نور یزدانی است. آتشی است حیات آورد، نوری است که زندگانی و انسجام همراه ‌ برازندگی و برافروختگی می انگیز، ‌ شمار، نیک زیبا، و شگفتی ‌ های بی ‌ اهورامزدا با آن آفریده ˝ دارد و همان آتش و نوری که به گفتۀ باب 152 آفریند ‌ می ˝ سرشار از حیات و تابناک [حیاتی نو و شکوفا] وارد خواهد ˝ جنّت ˝ شخص با گام نهادن در آن به 153 شد. در تمام این احوال باب از مکاتبه با خانوادۀ خود غافل نبود و با توجّه کرد ‌ رسید کوشش می ‌ به اخبار متناقضی که احتمالاً دربارۀ او به ایشان می 154 اش را بر طرف سازد. ‌ نگرانی خانواده 150 Amanat RR 376. است. Khwarrah و یا در زبان پهلوی خوَرَه Khvarnah فرّه ایزدی همان واژۀ اوستایی 151 .۱۰ اوستا، یشت 152 طلبد که از حوصلۀ این مقاله خارج است. در آثار باب و ‌ این مطلب بحث مفصّلی می 153 توان یافت. ن.ک. اقبال، ‌ بهاءاللّه شواهد بسیاری از نفوذ فکر اشراقی ایران باستان می سفینۀ القدس، ‌ انگیزۀ حوریّه یا دئینا، و دین، و ردّ پای فکر مزدیسنا در لوح ملّاح ˝ . کامران ، اکتبر- نوامبر پیام بهائی ؛ وهمن، فریدون. بهاءاللّه فرّه ایزدی، ۱۱۰-۲۴ ، دفتر یکم عرفان . و نیز سخنرانی زیر: ۳۹-۵۱ ،۲۰۱۷ https://www.youtube.com/watch?v=-oWG-Z7DE6w های او خطاب به همسرش خدیجه بیگم سرشار از ابراز عشق و محبت به ‌ از جمله، نامه 154 وی را به خاطر حوادثی که ˝ جان شیرین من ˝ ای ظاهراً از تبریز ،با خطاب ‌ اوست. در نامه ای ‌ دهد و برای او پارچۀ مخمل و شیشه ‌ متأسّفانه موجب جدایی آنان شده دلداری می ) در نامۀ دیگری از ماکو اظهار ۱۶۶-۶۹ ،۵۹ فرستد (محفظۀ ملّی آثار بهائی ‌ عطر می ای شامل ادعیه و مناجات برای اهل بیت فرستاده است، و در همان نامه ‌ دارد که جزوه ‌ می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2