باب و جامعۀ بابی ایران

69 باب، خورشیدی در شبی بی سحر برساند. حاکم ارومیّه شاهزاده ملک قاسم میرزا عموی شاه مردی روشنفکر کرده بود. وی به گرمی از باب استقبال کرد و او را در خانۀ مناسبی ‌ و تحصیل جای داد. در ده روزی که باب در ارومیّه بود حاکم وسایل ملاقات او را با علماء فراهم آورد و باب نیز خود چند بار به دیدار برخی از علمای شهر رفت. های نسطوری مسیحی ‌ ارومیّه به خاطر موقعیّت جغرافیایی و حضور اقلیّت و یهودی حال و هوای مذهبی خاصّی سوای دیگر شهرهای ایران داشت و کمتر زیر نفوذ علماء بود. جمعی از مردم نیز آیین بابی را پذیرفته بودند. با شد. اعتقاد به ‌ این حال حضور باب در شهر واقعۀ تاریخی بزرگی محسوب معصومیّت باب و مقام روحانی او چنان بود که روزی پس از خروج او از حمّام، مردم شهر هجوم آورده و آب خزینه را به عنوان تبرّک فنجان فنجان باشی، به ‌ در همین شهر بود که آقا بالا بیک نقّاش 160 از حمّامی خریدند 161 دستور حاکم، تصویر باب را به صورت سیاه قلم بر کاغذ آورد. پیش از ورود به تبریز ، باب شیخ علی عظیم را طلبید و به او گفت که عهد و علماء تشکیل خواهد شد مقام ‌ قصد دارد در مجلسی که با حضور ولی قائمیّت خویش را صریحاً اعلام دارد. عظیم که از نزدیکان و پیروان سر بابِ ˝ سپردۀ باب بود و تا آن زمان سیّد علی محمّد شیرازی را دارای مقام دانست از این سخن دچار شگفتی و اضطراب شد و با همان حال ‌ می ˝ امام باب را ترک گفت. روز دیگر نزد باب آمد و گفت که تمام شب را در تشویش و راز و نیاز با خدا گذرانده تا سرانجام به صحّت ادّعای باب واقف شده به او وی را مأمور ساخت که همین پیام ˝ رسالۀ قائمیّه ˝ است. باب با ابلاغ عظیم با تهیّۀ نسخی از 162 را آشکار و روشن به آ گاهی افراد مستعد برساند. هایی برای ‌ رساله آن را نه تنها به رهبران بابی آن زمان، بلکه همراه با نامه بابیان طهران، کاشان، اصفهان، یزد و بوشهر فرستاد و از آنان خواست که در و دیگر تواریخ بهائی و غیر بهائی. Nabil Zarandi 311 160 هنگام اقامت باب در چهریق، شیخ علی ترشیزی (عظیم) با ملک قاسم میرزا دیدار کرد 161 و ظاهراً خواستار میانجیگری او برای رهایی باب از زندان و اقامت وی در ارومیّه گردید. ولی شاهزاده که از نزدیکان معتمدالدّوله و مخالفان آقاسی بود و با شاه نیز روابط خوبی .Amanat RR 385 نداشت از این کار عذر خواست .۲۸۶ نقطۀ اولی ؛ فیضی، ۲۹۰ الانوار ‌ مطالع ؛Nabil Zarandi 313 162

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2