باب و جامعۀ بابی ایران

فصل دوّم بینی باب: بازسازی دین و جامعه ‌ جهان نادر سعیدی گذار آیین بابی نظام فرهنگی ‌ محمّد باب بنیان ‌ آثار سیّد علی خلاصه: نوینی را به ارمغان آورد که در آن مفاهیم مربوط به ماهیّت دین، هویّت انسان، و نظام اجتماعی دستخوش تعبیری نوین گشته و جملگی بازسازی شدند. او رویکردی این-جهانی و مبتنی بر منطقی دیالکتیکی، تاریخی، و محور را در عرصۀمباحث دینی ارائه داشت، بر کرامت و تقدّس همه ‌ تعامل شدّت ‌ پرستی را به ‌ عنوان حقیقتی روحانی تأ کید کرد، فرهنگ سنّت ‌ چیز به مطرود ساخت، ضرورت اندیشیدن و استقلال فکری یکایک آدمیان را تاکید نمود، و مردم را به تحوّلی همه جانبه در نظام اجتماعی فراخواند. این عنوان حلقۀ گذری میان ‌ توان به ‌ بازسازیِ معنویِ هستی در آثار او را می آمیز به تجدّد در ‌ فرهنگ سنّتی خشونت آمیز انتظار، و رویکردی صلح بینی بهاءاللّه بشمار آورد. ‌ جهان * ۱۲۶۰/. م ۱۸۴۴ نهضت بابی که پیامبر شیراز سیّد علی محمّد باب در سال ھ.ق. بنیان نهاد نهضتی دینی بود ولی به شهادت آثار او و قضاوت مورّخین ماندۀ عهد ‌ غرض تغییراتی بنیادین بر مبنای تجدّد و نوگرایی در ایران عقب ‌ بی باب با ادّعای آوردن آیینی نو جهان اسلام را در 1 قاجار را نیز هدف داشت. ای که بریدن از اسلام را تدارک دید ‌ ...اندیشه ˝ : نویسد ‌ عباس امانت مورّخ عهد قاجار می 1 و آن را به مرحلۀ اجرا گذارد گرچه در وهلۀ اوّل دینی بود ولی دغدغۀ تجدّد و مسایل این ماندگی جامعه را نه در سرنوشت ‌ ای عقب ‌ جهانی را نیز در خود داشت.چنین اندیشه دید که ادیان قدیمی با ‌ محتوم اعضای آن بلکه در شکست آنان در درک این مسأله می

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2