باب و جامعۀ بابی ایران

باب و جامعۀ بابی ایران 92 برابر چالشی بزرگ قرار داد و در زادگاهش ایران همۀ جوانب فرهنگی، دینی، و اجتماعی و سیاسی را برای ایجاد تحوّلی عمیق و انقلابی هدف های عرفانی و اصطلاحات ‌ های باب از زبان و قالب ‌ گرفت. اگر چه نوشته ها افکاری کاملاً ‌ دینی آشنا به فرهنگ اسلامی متأثّر است ولی این نوشته آورد. ‌ شکن به ارمغان می ‌ نوین و سنّت برخی نویسندگان نهضت بابی را با اصلاح مذهبی پروتستان در جهان و در ‌ مسیحیت که مارتین لوتر در قرن شانزدهم عامل آن بود همانند شمرده هر دو مورد اصلاحات دینی را پیش فرض اصلاحات اجتماعی و سیاسی هایی در مورد کارکرد اجتماعی این دو نهضت ‌ بینند. اگرچه شباهت ‌ می مراتب از نوگرایی ‌ توان یافت امّا دامنه سنّت شکنی در آثار باب به ‌ می تر است. لوتر ادّعای آوردن دین ‌ تر و بنیادی ‌ پروتستانیسم مسیحی گسترده ای نکرد. سوای آن، آنچه که به پیروزی نهضت پروتستانیسم منجر گردید ‌ تازه های کاتولیک ‌ رغم ستیز کشیش ‌ پشتیبانی تعدادی از حکّام سیاسی بود که علی سرانجام اصلاحات او را پذیرفتند. در ایران عکس این امر صورت پذیرفت. دوستی مانند امیر کبیر نیز که خواهان اصلاحات ‌ حتّی فرد با کفایت و ایران کار ‌ جای حمایت از نهضت بابی و ایستادن در مقابل علمای محافظه ‌ بود به به صف آنان پیوست و با دست و همکاری آنان به کشتار بابیان و قتل باب طلب سیاسی ایران در نیمه قرن ‌ ترتیب بزرگترین اصلاح ‌ اقدام کرد. بدین نوزدهم در عین حال بزرگترین سرکوبگر فرهنگ اصلاح نیز بود. های تجدّد و نوآوری در آثار باب در چند ‌ برای دریافت عمق اندیشه پردازیم. ‌ بینی او و مفاهیم اجتماعی و سیاسی آن می ‌ به بحث جهان ‌ بخش الف. بازسازی مفهوم دین: منطق دیالکتیک و هشیاری تاریخی آشنایی روشنفکران ایرانی در قرن بیستم با منطق دیالکتیک و هشیاری زمانمند یا تاریخی از طریق برخورد آنان با فلسفه هگل و مارکس آغاز شد. ˝. باشند ‌ های جهان متحوّل امروز قابل تطبیق نمی ‌ واقعیّت Amanat, Abbas. Resurrection and Renewal, (Cornell University Press 1989), 406. جنبش بابیان در دریایی از رنج و خون غرق گردید، ولی ˝ : نویسد ‌ محمّد رضا فشاهی می تأثیری شگرف بر جامعۀ خفته و قرون وسطایی ایران نهاد. اصلاحات امیر کبیر، پیدایش روشنفکران روشنگر، انقلاب مشروطیت، انقلاب ادبی و غیره یعنی پیدایش ایران نوین شهریاری آریایی به فشاهی، محمّد رضا. از ˝. همگی زاده و دنبالۀ منطقی این جنبش بود ‌.۵۶ حکومت الهی

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2