آینده‌ی اسلام در ایران

سه محکنهایی؛ عقلانیت، اخلاقجهانیوحقوق بشر مصطفی ملکیان پژوهشگر فلسفه و استاد دانشگاه های ‌ بینید؟ آیا دراسلام ‌ چند نوع اسلام درایران وجهان اسلام معاصرمی شده در ایران، عربستان، ترکیه، مالزی، طالبان، القاعده، داعش ‌ مشاهده سـازی و تحـول اجتماعـی و احیانـاً پیشـرفت ‌ و... رویکـرد مشـترکی بـه آینده تـوان دیـد؟ ‌ می گمـان مـن، درجهـان اسـ م معاصـرو ازجملـه در ایـرانکنونـی،کسـانیکـه ‌ به گرایان ‌ اند، بهسهگروه اسلام ‌ خودآگاهانه وخودخواسته به اسلام روی آورده شـوند. ‌ گرایان تجددگـرا تقسـیم می ‌ گرا، و اسـ م ‌ گرایان سـنت ‌ بنیادگـرا، اسـ م

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2