چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱۰۰ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ بودم. آنهاییکه ناراحت بودند و مشتری و خریدار بودند دنبالکار و سودآوری نبودند، می خواستند آنها را تملککنند. من هم مخالف بودم و با روش آنها پیش نرفتم . طبیعی است که آقایان ناراحت شدند و برایم مشکل درست کردند. فرق من با آقای جعفر مرعشی این بود که در مجمع این شرکت ه ا نشسته و همهی شرکتها را دیده بودم و میدانستم که چهکار میکنند. ال ا دیده بودم که مث کارخانهی الستیک سازی دنا، چون در مملکت کمبود الستیک وجود داشت، سود هنگفتی میبرد و مردم برای الستیک هایشان صف میکشیدند. اینها را میدیدمکه خوب بود. ولی به شرطیکه در سمت بخش خصوصی بایستد و این تولید را بهجای یکی، به سه تا افزایش بدهد، از بانک وام بگیرد و زودتر شریک خارجی پیدا کند. حرف من این بود که این کارخانهها به درد نمی خورند و ارزشی ندارند. تا وقتی در اختیار دولت و شبهدولت باشد به درد نمی خورند. دلیل نداشت که بنگاه در اختیار دولت را به بخش دیگری از دولت و حاکمیت بدهیم. اگر قرار است واگذار شود، باید به بخش خصو ص ی بدهیم ، وگرنه خودمانکه بهتر از آنهاکه مشتاق دراختیارگرفتنشان بودند، آنها را اداره میکردیم. هم تجربهاش را داشتیم و هم تخصص. همهی اینها در قاموس من تحصیلکردهی کارخانهشناس دنیادیده پوچ و بیمعنا بودند. این قیمتها هم قیمت های بیخودی ال بودند. به ما اتهام زدند که باید به قیمت د ر آزاد آن روز آنها را میدادیم. البته بعد از اینکه نصیب ا ال خودشان نشد از این حرفها میزدند. مث کارخانهیکفش ملی چهچیزی داشت؟ همهی تکنولوژیاش قدیمی بود؛ بنابراین، باید اینها را زودتر واگذار میکردیم تا کسی که مالک و مدیرش میشود، تکنولوژی جدید بیاورد، نوسازی انجام دهد و جنس خوب تولید کند و به دست مردم برساند. من اص الا اهمیت نمی دادمکه اینها چه میگویند. کار خودم را کردم و راضی هم هستم که کمترین خیانتی به این کشور نکردم. چون به کیفیت این کارخانهها آگاه بودم و میدانستم تمام سودیکه به دست میآوردند از تورم مملکت بود، نه از کا ها و ال کیفیت تولیداتشان. زمانی ال شک ت مینو را صادر میکردیم؛ اما بعدش چه اتفاقی افتاد؟ ال شک تهای دیگر و تکنولوژیهایی جدید آمد. ما هیچکار نکردیم. چه در زمانیکه در مجمع شرکتها بودم و چه زمانیکه مدیر بودم اینها را میدیدم و روزبهروز راسختر میشدم که کارمان درست است و باید زودتر از ال شر آنها خ ص شد. 62 ب ا روی کارآمدن محمدتقی بانکی در سازمان صنایع ملی، او دیگر مذاکره با نظامیان را ادامه نداد. البته هیچگزارش مکتوبی دراینباره در سازمان صنایع ملی تهیه نشده و تمام مذاکرات بهصورت شفاهی بود و تنها ال خ صهای از فرایند به 62 . همان.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2