چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱۰۱ بهمن احمدی امویی وزیر صنایع سبک، نعمتزاده، داده میشد. بانکی میگوید: «من ازنظر اصولی دنبال این بودمکه ببینم چهکسی میخواهد کارخانهای را بخرد، منتش را بکشم و کمکشکنم تا اینکار را بکند. آنها هم وظیفهشان این استکه امنیت را به وجود بیاورند. من اص الا ضرورتی نمیدیدم که با کسی صحبتکنم، بهجز آنکسیکه میخواهد کارخانه را بخرد. » 63 او نحوهی واگذاری ال ستیک دنا راکه با تغیر مدیریت سازمان صنایع ملی به حال خود رها شده بود اینچنین ذکر میکند: آقای نعمتزاده طبق مصوبهی دولت اجازهی مذاکره با نمایندگان خریدار را داد. من با این کار مخالف بودم و خریدار بهتری را سراغ داشتم، اما آقایان از هیئتدولت مجوز گرفتند که وزیر وقت صنایع، نعمتزاده، با آنها بنشیند و برای واگذاری به آن ه ا مذاکرهکند؛ درحالیکه باید با من می نشستند و من هم مخالف این روش بودم. من را دور زدند. البته نعمتزاده مدیر ال با دست من بود و من معاونش و مدیر سازمان صنایع ملی بودم. ولی کوتاه آمد. این گروه خریدار مشاوری را معرفی کرده بود که من به او اعتماد نداشتم، چون به نظرم آدم صادقی نمیآمد. این فرد چون با آن مجتمع آموزشی رابطه داشت،گشته بود و بهترین شرکت صنایع ملی راکه الستیک سازی دنا بو د انتخاب کرده بود و به آنها گفته بود هرطور شده این واحد را از سازمان صنایع ملی بخرید. البته کارشناس دادگستری هم قیمتگذاریکرده بود و ما هم یک اپسیلون کمتر از قیمت کارشناسی واگذار نکردیم. اجازهی اینکار را نداشتیم، ولی به صورت مذاکرهای آن را به آنها واگذار کردیم. آن موقع اتحادیهی کامیونداران اعتراض کرد که ما میخواستیم بخریم. قیمت ۱۲ میلیارد تومان تعیین شده بود و آنها ال اع م کرده بودند که حاضریم آنجا را در مزایده، ۱6 میلیارد تومان بخریم. علی القاعده باید به اتحادیهی کامیونداران میدادیم. ولی وزیر این اختیار را داشت که مزایدهای برای فروش دنا الستیک برگزار نکند و به صورت مذاکره کار را پیش ببرد. بنده مخالف بودم، ولی این کار وزیر بود و از اختیار خودش استفاده کرد. آنجا برایشان ط بود. ال برای اتحادیهی کامیونداران هم خوب بود و هم بهصرفه و در راستای کار و تخصصشان بود. ضمن اینکه ما چون اشتیاق اتحادیهی کامیونداران را دیده بودیم، قصد داشتیم فضایی ایجاد کنیم و قیمت را تا ۲۰ میلیارد تومان هم با ببریم، اما ال نشد. به همان ۱۲ میلیارد تومان به دانشگاه فاطمیه دادند. البته ما پول خودمان را از آن ه ا گرفتیم و اینکه آن پول را از کجا آورده بودند به ما ارتباطی نداشت. این مسئله 63 . همان .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2