چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱۰۲ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ که کسی اختیاری دارد و از اختیارش استفاده میکند کام الا قانونی است. خریدار از روابطش استفاده کرده بود و از ال با سر وزیر صنایع و ازطریق هیئت دولت وارد شد و کار خود را پیش برد. من برای تمام کارخانههایی که فروختم، جوسازی کردم. در روزنامهی همشهری آگهی رنگی چاپ کردم. به همین صورت هم میتوانستم دنا را بفروشم. منتها وقتیکه وزیر اختیاری دارد و می خواهد از آن استفادهکند، منکهکسی نیستم. تنها اثریکه در مسئلهی دنا داشتم این بودکه 5 درصد را برای کارگران در نظر گرفتم تا اعتراض نکنند. منتها مدیریت ضعیفی داشتند و دنا را نابود کردند و این باعث تأسف است. ال ا من منافع کسی را به خطر اص نینداختم. با روش واگذاری به آن سبک مخالف بودم. عدهای حسادت میکردند و رفتند و چیزهایی گفتند، ولی آن ه ا کسانی بودند که در مزایدهها برنده نشده بودند. مثل همین کامیونداران که میگفتند چرا به آنها واگذار کردند و به ما واگذار نکردند؟ ولی بعضی چیزها بودکه اختیارش در دست وزیر بود و به من ارتباطی نداشت. وزیر را هم برای این نوعکارها به دادگاه احضار کردند. ولی مشکلی وجود نداشت. درمجموع سهچهار تا تا از ا واگذاریهایی که انجام دادیم مذاکرهای بود. اص به این ال روش نیاز نداشتیم. شرکتهای دارویی ما آنقدر پول و درآمد خوبی داشتند و از اتاقخواب آدمها هم تمیزتر و مرتبتر و شیکتر بودند که در مزایده و با قیمت های خوب واگذار شدند. بعضی از اینها چون می خواستند ارز بگیرند و باید پولی را در بانک مرکزی می گذاشتند تا ارز بگیرند - و این مسئله هم از اشکا الت ساختاری مملکت بود - گاهگاهی پرداختهایشان به تأخیر میافتاد. برای همین میآمدند و از من کمک میگرفتند. من هم میگفتم معاون وزیر صنایع هستم و باید به این صنعتکمککنم. بعد گفتند حق نداشتید این کار را بکنید. من هم گفتم، چرا، حق داشتم. بعد هم در دادگاه برنده شدم. 64 نقل وانتقال سهام سهامداران عمدهی دنا الستیک پایگاه خبری تحلیلی وز ین نگام در ۱۱ مرد اد ۱395 از قول یکی از سهامدارن دنا الستیک ال تحو ت چند سال اخیر آن را بررسیکرد. در ابتدای سال ۱379 بنیاد فاطمیه ۴۴ درصد سهام تملک نموده شرکت را به شخصی به نام «رسول تقی گنجی» واگذار کرد. در سال های ۱379 و ۱38۰ با توجه به هیئتمدیرهی هفتنفره و حضور نمایندهی سهامداران جزء در ترکیب آن، مشک ت و ال تخلفات 64 . همان.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2