چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱۰3 بهمن احمدی امویی عمدهای در شرکت به وجود نیامد. باکاهش اعضای هیئتمدیره به پنج نفر و نبود نمایندهی سهامداران جزء بهعنوان حافظ منافع این بخش از سهامداران و انفعال و تبعیت محض یکی دیگر از اعضای هیئتمدیره (شرکت تعاونی تاکسیرانی تهران) از سهامدار عمده در سالهای ۱38۱ و ،۱38۲ کل داراییها و اموال شرکت به صورت ملک طلق نام برده و بدهیها و دیون شخصی ایشان به دیون تمامی سهامداران مبدل شد و با هیئتمدیرهی تقریبا خانوادگی و مجامع منبعث از آن همراه ب ا سکوت و اغماض حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت بر کلیهی اقدامات، معام ت و ال تصمیمات خود مهر تأیید زد. یحیی آل اسحاق وزیر بازرگانی دولت اول هاشمی رفسنجانی نیز به این ال اخت فنظرها اذعان دارد: دورهی اول آقای هاشمی شروع شد و آقای نوربخش وزیر اقتصاد بود و مدلی را مطرح کردکه بعدها هم آن را پیادهکرد. اقتصاد مدیریتشده در نظام بانکی، نظام تجارت و… یک مدل بینابین، یعنی نه یک اقتصاد صددرصد دولتی بود و نه اقتصاد صددرصد آزاد. کلیات کار در ردههایی پیش رفت. کمکم آن پیچ دولتی را مقداری شل کرد. ا در ال مث تجارت خارجی تا حدی اجازه دادند، در سرمایهگذاریها هم همینطور… مدتی با مدل تعدیلشدهی آقای نوربخش اداره شد. به تدریجکه جلوتر رفتیم و در دور دوم آقای هاشمی که من وزیر بازرگانی بودم، در ترکیب بخش اقتصادی، من طرز تفکری داشتم و آقای نوربخش هم طرز تفکر دیگری. عادلی بود با یک برخورد دیگر. دور اول آقای هاشمی رفسنجانی، آقای نوربخش اقتصاد ا در ارز، ارز ال مدیریتشده را بنا نهاد. مث مدیریتشده، در تجارت، تجارتکنترلشده، و در سرمایهگذاری، سرمایهگذاریکنترلشده را داشتیم. ذرهای پیچش را باز کردند، ولی قالب و چارچوب کلی همان نظام دولتی بود. پشتصحنهی محوریت هدایت بخش اقتصادی دست آقای نوربخش بود. منتها مدلش مقداری تعدیل شد؛ یعنی بهسراغ مدیر بانک جهانی و این تیپ افراد رفت. 65 تضاد و اخت ف به ال وجودآمده خیلی عمیقتر از چیزی بود که تصور میشد، ال اخت فی که تمام مسیر اقتصاد سیاسی ایران را در سی سال گذشته متأثر کرد و ریلگذاری جدیدی برای آن به تصویر کشید. شاید بیش از همه بتوان عمق این ال اخت فنظر را در صحبتهای حسین مرعشی جست: 65 . گفت وگوی شفاهی با یحیی آل اسحاق، .۱398

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2