چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱۲۴ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ برای تحرک بخشیدن به اقداماتی جهت رونق دوبارهی اقتصادی و بازسازی زیرساختهای کشور، سپاه با توجه به امکانات و تجربهاش میتوانست نقش تعیینکنندهای ایفا کند، بهویژه که نیرو های انسانی زیادی هم در زیرمجموعهاش وجود داشت که قابلیتهای فراوانی هم داشتند. به همین های ال منظور، ت ش زیادی صورتگرفت تا از امکانات و توانمندیهای فنی و تکنولوژی و تجهیزات سپاه در زمینهی سازندگی و پروژههای فنی و مهندسی استفاده شود، اما به نظر میرسید که برای استفاده از آنها در خارج از ساختار سپاه دچار مشکل شدند. مسعود روغنی زنجانی میگوید: در سفری به سنگال به آقای هاشمی ال رفسنجانی گفتم حا که سپاهیها نمیپذیرند که م ا از امکانات آنها در پروژههای اقتصادی استفاده کنیم، پس بهتر است خودشان را وارد این پروژههاکنیم و به این شکل از توان آنها در پیشبرد اهداف کشور استفادهکنیم. او اینگفتوگو را زمینهساز ورود سپاهیان به ال فعالیتهایک ن اقتصادی میداند که با پروژهی سد کرخه در شمال خوزستان عملیاتی شد. 75 هرچند به نظر میرسد که در این مرحله توافق اصولی میان رهبران جمهوری المی اس درخصوص چگونگی واردشدن سپاه به عرصهی اقتصادی وجود داشت،کمتر کسی به پیامدهای آن توجهی نشان میداد. اگر تردیدی هم وجود داشت، این هشدارها جدی گرفته نشد، پیامدهایی که در سالهای بعد خود را نشان داد. ازسوی دیگر ، اقتصاد سیاسی جمهوری المی اس ایجاب میکردکه در دوران جدید کشور یک بخش خصوصی فعال اما معتقد به نظام در درون خودش ال داشته باشد و زم بود که آن را بسازند. وظیفهی این بخش خصوصی سکانداری ارتباط با جهان خارج و فضای کسبوکار بینالمللی و تجارت جهانی بود، فضاییکه جمهوری به المی اس تازگی دروازههای خود را به روی آن باز کرده بود. در این زمینه نیز نیروهای سپاه پاسدارانکه از معتقدترین افراد به جمهوری المی اس بودند میتوانستند کارساز باشند. طی سالهای پس از جنگ به تدریج سپاهیانی که از بدنهی اصلی خارج شده بودند، وارد عرصهی بخش 75 . گفت وگوی شفاهی با مسعود روغنی زنجانی، .۱398

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2