چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱۲5 بهمن احمدی امویی خصوصی اقتصاد ایران شدند و با استفاده از رانت، روابط خاص و تجربهی کاریکسبکرده پیشرفتهایی هم به دست آوردند. اما این همهی سهم سپاه نبود. این نمیتوان ست آنها را راضیکند و آرام نگه دارد. قرارگاه ال سازندگی سپاهکه به نام خاتما نبیا شهرت یافته بود دستاندرکار به واقعیت بدل کردن رؤیاهای مقامات سیاسی و تکنوکراتهای پایتختنشین در گوشهوکنار کشور بود. بهپایانبردن پروژههای سدسازی کشور، ازجمله سد کرخه، را سپاهیان به نام خود ثبت کردند. به موازات افزایش اخت الف درخصوص چگونگی ادارهی کشور در سطوح با الی نظام، توان اقتصادی سپاه با سرعت زیادی در سطح و عمق پیش رفت. بخش عمدهای از حضور اقتصادی وکسب امکانات بیشتر را باید با توجه به این اخت الف تحلیل و بررسی کرد. اکنون سپاه در حوزهی اقتصادی کشور بزرگترین نهاد فعال شناخته می شد . مؤسسات مالی و اعتباری بزرگی با شعبههای فراوان در سراسر کشور توان مالی آن را بهشدت تقویت میکردند. این مؤسسهها بعدها زمینهی پیدایش چهار بانک را در نیمهی دوم دههی ۱38۰ برای سپاه فراهم آوردند؛ انصار و پاسارگاد از آن جملهاند. برندهی دستاول تمام مناقصههایکشور در حوزهی نفت و گاز و انرژی، سدسازی، راهآهن، معادن و صنایع سبک و سنگین ، ازطریق مؤسسات مالی و شرکتهای سرمایهگذاری خود توانست بعدها بخش زیادی از ال سهام شرکتهای مخابرات و فو د را در اختیار بگیرد و سرمایهگذاری و فعالیت در صنایع ال با دستی و پاییندستی نفت، گاز و پتروشیمی را پیش ببرد. بسیار طبیعی بود که یک مرکز اقتصادی به همان میزان که توان تأثیرگذاری اقتصادیاش افزایش مییابد، خواهان مشارکت بیشتر در تصمیمگیری و تصمیم سازی سیاسی شود. انتخابات مجلس پنجم را شاید بتوان نخستین اقدام منظم برای تحرک بیشتر ال و سرعتگرفتن این حضور سیاسی دانست که حا از پشتوانهی گستردهی اقتصادی هم برخوردار بود.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2