چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱۲6 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ مرحلهی سوم : سپاه و سیاستورزی ب ا اع الم موجودیت حزب کارگزاران سازندگی در آستانهی انتخابات مجلس پنجم در سال ۱375 و پیروزی قاطع نمایندگان آن در دور اول انتخابات بهویژه در تهران، ت ش برای ال استفاده از توان و امکانات سپاه برای حضور گستردهتر در سیاست افزایش یافت. این ت شها ال سرانجام در مرحلهی دوم انتخابات نتیجهای را رقم زد که میزان تأثیرگذاری سپاه و استفاده از ال تشکی ت و سازماندهی و امکاناتش را به نمایش میگذارد. در این دوره محسن رضایی با تغییر موضع به اردوی مخالفان هاشمی رفسنجانی پیوست . رضایی در فاصلهی مرحلهی اول و دوم انتخابات مجلس پنجم آشکارا در یک سخنرانی ال اع مکردکه لیبرالها با حمایت آمریکاییها به دنبال گرفتن مجلس پنجم هستند و دوستداران ال انق ب باید مانع آن شوند. حسین مرعشی، رئیسدفتر رئیسجمهور وقت، هاشمی رفسنجانی، بهخوبی به یاد میآورد وقتی خبر این سخنرانی محسن رضایی را،که نشانهی تغییر مواضع او بود، به هاشمی رفسنجانی دادند، هاشمی پس از مدتی سکوت و خیرهشدن گفتکه فکرش را میکردمکه رضایی چنینکاری بکند. 76 سخنرانی محسن رضایی دو مخاطب داشت: هاشمی رفسنجانی و اطرافیانشکه در حزب کارگزاران سازندگی جمع شده بودند و نمایندگان پیروز در انتخابات مرحلهی اول ازیکسو، و سپاهیانی که او با نام دوستداران انق ب از ال آنها یاد کرده بود. درواقع او به صورت غیررسمی به نیروهای تحت امرش دستور داد که وارد سیاست شوند و نقش کارساز و تعیینکنندهای بر عهده بگیرند. در مرحلهی اول انتخابات، فائزه هاشمی، دختر رئیسجمهور، نفر اول تهران بود ، هرچند با تدابیری و باطلکردن آرای چند صندوق نفر دوم شد. میدان سیاست ایران از این لحظه به بعد با یک عامل جدید روبهرو شد و آن حضور بارز سپاه در اقتصاد سیاسی ایران بود. در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۱376 نیز حضور سپاه پررنگتر از پیش شد. بخشی از نیروهای سپاه باگرایش 76 .گفتوگوی شفاهی با حسین مرعشی، .۱39۱

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2