چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱۲7 بهمن احمدی امویی به ناطق نوری به صورت تمامعیار وارد عمل شدند، اما در انتخابات دوم خرداد ۱376 بازی را به آقای خاتمی و اطرافیانش واگذار کردند. سپاه ب ا استفاده از بسیج می توانست در تمام مدارس، آموزشگاهها، ادارات، مؤسسات دولتی و شبهدولتی و حتی بخش خصوصی و دانشگاهها حضور فعال و گسترده داشته باشد. دفاتر بسیج می توانست پل ارتباطی سپاه با بدنهی فعال و پایگاه اجتماعیاش ال باشد. سپاه حا تبدیل شده بود به دولتی در دولت اصلی؛ اگرچه در سالهای بعد دولت اصلی و علنی شد و ابایی هم از بیان آن نداشت. از این مرحله استکه یک حزب پادگانی وارد عرصه ی سیاست ایران میشود، حزبی ب ا بازوهای متعدد اقتصادی، نظامی ، حمایت رسانهای و قضایی که در سراسر کشور شعباتی داشت و بودجه ی نامحدودی هم در اختیار داشت. اتفاق «قتل های زنجیرهای» وکشتن نویسندگان و دگراندیشان توسط برخی از نیروهای وزارت العات اط شرایطی را پیش آورد که پس از مدتی این حزب پادگانی یک بازوی ال اط عاتی-امنیتی نیز برای خود ایجاد کند. آیتالله خامنهای و سپاه وزارت ال اط عات و توان ال اط عاتی آن را از دست داده بودند و نمی توانستند بر روی وزارت اط عات دولت ال الحات اص ال حساب کنند. زم بود که همان بدنهی ال اط عاتیکه در ابتدای ال انق ب در سپاه تشکیل شده بود و در زمان راه اندازی وزارت ال اط عات از او گرفته بودند دوباره بازسازی و احیا ال شود، اما حا با نیروهاییکه از وزارت ال اط عات جدا شده بودند. نخستین ثمرهی ایجاد بخش ال اط عاتی در سپاه را باید دستگیری ال فعا ن ملی مذهبی و اعضای نهضت آزادی در سال -۱379 ۱38۰ دانست. وزارت ال اط عات دولت ال اص حات و وزیر اطالعات، یونسی، اعتقادی به براندازبودن آنها نداشتند و این موضوع را پس از دستگیری آنها در ال مصاحبهای اع مکردند و لزوم به برخورد هم نمی دیدند. ازنظر آنها، همینکه تحت کنترل و نظارت هستند کفایت میکرد. اما سپاه، به پیروی از رهبری، بر این باور بود که آنها برانداز هستند و باید دستگیر شوند. دستگیری آنها پس از این ال اخت فنظر با راه اندازی العات اط موازی آغاز شد و به دانشجویان و روزنامهنگاران نیز تسری پیدا کرد و تعداد زیادی از آنها توسط سپاه دستگیر و احضار شدند و مورد فشار قرار گرفتند. بهموازات آن،کار فشرده ی ال اط عاتی بر روی اصالح طلبان

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2