چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱۲8 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ درون دولت و مجلس آغاز شد. دستگیری عباس عبدی، قاضیان و بهروز گرانپایه و دادگاهیکردن تعدادی از نمایندگان مجلس از نخستین اقدامات آنها برای تمرکز ال اط عاتی بر روی اصالح طلبان ارزیابی می شود. دولت و الحات اص نمایندگان مجلس ششم از هر سو تحت فشار و کنترل بودند و سنگرهای فتحشده، یکی پس از دیگری، پسگرفته میشدند. دوران پاتک سپاه ال شروع شده بود. حا آنها دیگر لزومی بر صبرکردن نداشتند. همهی عوامل و امکانات را در اختیار داشتند برایاینکه نیروهای خود را در دولت بنشانند. مرح له ی چهارم: سپاه و دولتسازی انتخابات مجلس هفتم و حوادث و حاشیههای آن نخستین پروژهی تمامعیاری بودکه به سپاه واگذار شد و باید از آن سربلند بیرون میآمد. این پروژه میتوانست محک خوبی برای سپاهیان تازه وارد به میدان سیاست و آیتالله خامنهای باشد که سرنخ آنها را در اختیار داشت و به بازی گرفته بودشان. ال رد ص حیت بیش از ۲ هزار نفر توسط سپاه، که اط ی العات مواز آن را مدیریت میکرد، اولین گام در این راه بود. هدفگذاری صورتگرفته در این مرحله مهندسی انتخابات و مدیریتکردن شورای نگهبان بود. نتیجهی انتخابات مجلس هفتم برای مدیران آن پروژه بسیار راضیکننده بود. آنها توانسته بودند در طی چهارپنج سال در عرصهی سیاست با کسانی که بیش از بیست سال تجربهی سیاسی داشتند دست وپنجه نرم کنند و موفق و راضی کننده از آن میدان بیرون بیایند. آیندهی درخشانی در انتظار آنها بود وگامهای بعدی را باید بلندتر و استوارتر برمیداشتند. جامعهی ایران با یک حزب مدرن مواجه شده بودکه هر کاری از آن برمیآمد. ای ن حزب در سراسر کشور پادگان و پایگاههای بسیج، نیروی سرکوب شهری و سازمانهای فرهنگ ی متعدد خود را زیر مجموعهی آنها به وجود آورده بود و روزنامه و خبرگزاری ال خاص خود را داشت. ع وه بر آن، از یک مرکز اط ی- العات امنیتی قوی و بانفوذ برخوردار بودکه می توانست رفتار و سخنان هر شهروند ایرانی را بشنود و برای آنها پروندهسازی کند. تعداد زیادی نماینده را در مجلس هفتم دستچین و برخی از آنها را وام دار خودکرده بود.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2