چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱۲9 بهمن احمدی امویی در کمتر از شانزده سال رؤیای سپاهیان برای ورود به سیاست جامهی عمل به خود پوشید . به نظر میرسید گامهای برداشته شده فراتر از انتظارات و خواست آن ه ا بود. باوجوداین، ال راه طو نیتری نیز در پیش رو داشتند. تجربه ی انتخابات مجلس هفتم و مدیریت پروژهای به این سنگینی و ایجاد هماهنگی بین نهادهای رسمی و غیررسمی برای حصول نتیجهی دلخواه پیشزمینههایی بود برای میدان بزرگ تر انتخابات ریاست جمهوری سال .۱38۴ سازمان بسیج بهعنوان بازوی ال حضور سپاه در شهرها و روستاها در با ترین حد خود تقویت و سازماندهی شده بود. در بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک کشور بسیج تنها نهاد و مرجع کارهای مردم بود. امتیازات حکومت ی و دولتی زندگی شهری و روستایی ازطریق بسیج ارائه می شد و خدمات فرهنگی متعدد ی ارائه می داد. عضویت دانش آموزان و دانشجویان در این نهاد برای گرفتن مجموعهای از امتیازات و حقوق ویژه و معافیتها موقعیت بسیج را در میان قشرهایی از مردم تقویت کرده بود و اینهمه یعنی گسترش سپاه. آن ه ا قادر بودند که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱38۴ بی ش از 5 میلیون رأی برای فرد گمنام و ناشناختهای به نام محمود احمدی نژاد بسازند. ب یش از 9۰ درصد این آرا واقعی بود و بدون کوچکترین تقلبی به صندوقها ر ی خته شده بود. در واقع، سازمان رأی حزب پادگانی سپاه میتوانست تا این میزان رأی تولید کند. این سازمان بعدها توان و قدرت رأیسازی خود را در انتخابات مجلس هشتم دوباره تجربهکرد. در بحبوحهی رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری سال ۱388 هاشمی رفسنجانی گروهی را برای چانهزنی با فرماندهان سپاه و شنیدن حرفهایشان تع یی ن کرد. هدف این بودکه سپاهیان را بهسوی خود جذبکنند. او هم از اهمیت ساختار سازمانی ال و تشکی تی حزب سپاه خبر داشت و آخرین ت شهای خود ال را برای نزدیکی به آنها بهکار میبست. ازطرف فرماندهان سپاه سردار شوشتری که بعدها در بمبگذاری گروه ریگی در سیستان و بلوچستانکشته شد با تیم هاشمی رفسنجانی وارد مذاکره شد. حسین مرعشی، رئیسدفتر هاشمی رفسنجانی و از نزدیکان سببی وی که در این مذاکرات حضور داشت، میگوید سردار شوشتری

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2