چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱3۰ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ در پاسخ به تقاضای هاشمی برای حمایت سپاه از او پرسید آقای هاشمی رفسنجانی در ازای این حمایت و همراهی چهچیزی به ما خواهد داد؟ ما دیگر حاضر نیستیم با پروژههای کوچک ی چون سد کرخه سرگرم شویم. محتوای این مذاکره نشان می داد که سپاهیان سهمی از دولت می خواهند و هرکسکه حاضر باشد سهم بیشتری از دولت آینده را به آنها بدهد مورد حمایت آن ه ا خواهد بود. با روی کارآمدن احمدی ی ال سپاه اعضا نژاد حا خودش را در دولت داشت، وزرای کشور، بازرگانی، نفت، نیرو، در کنار همراهی وزارت اطالعات و پراکندن نیروهایش در ردههای معاونت ها و مدیریتهای میانی وزارتخانههای دیگر. ازاینبه بعد چرخهی تولید قدرت، ثروت و سیاست حزب پادگانی سپاه را بهشدت تقویت میکند. در این دوره بیشترین حجم قراردادهای اقتصادی ال با سپاه و قرارگاه خاتما نبیا منعقد می شود و عمدهی واگذاریهاییکه دولت تحت عنوان اصل ۴۴ و خصوصیسازی ازطریق بورس انجام میدهد توسط صندوقهای مالی، مؤ سسات اعتباری و بانکهای وابسته به سپاه خریداری میشود. انتخابات ریاست جمهوری سال ۱388 آشکارترین پروژهی ملی، سیاسی و گستردهای بودکه سپاه آن را مدیریت کرد. سپاه در این مرحله از مهندسی انتخابات ی ک گام جلوتر رفت و عالوه بر مهندسی انتخابات به دنبال نتیجهسازی انتخابات هم بود. به همین دلیل است که عالوه بر حداکثر استفاده از توان رأیسازی مجموعههای زیر نظر خود، درعین حال اقدام به کودتای انتخاباتی میکند که نتیجهی نهایی را به سود خود رقم بزند. در واقع، حزب پادگانی سپاه ازطریق نهادهای قانونی سازوکار آرا وارد دولت شد و ضربهی آخر را با استفاده از بازوی نظامی و ال اط عاتی-امنیتی خود وارد کرد و با کودتا انتخابات سال ۱388 را به نام خود رقم زد. سرکوبهای ی الت گسترده پس از آن کودتا و حم رسانهای علیه مردم، اصالح طلبان و جنبش سبز، همه توسط حزب پادگانی سپاه که در دولت نهم احمد ی نژاد سهم مهمی دارد انجام میشد. به نظر می رسد سپاه در حال تکمیل مرحله ی چهارم خود است و آماده می شود با دردست گرفتنکامل قدرت و انتخاب

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2