چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱3۱ بهمن احمدی امویی فردی از میان خود بهعنوان رئیسجمهور مرحلهی دولتسازی را تکمیل و خود را بر ای ورود به مرحلهی بعد آمادهکند. اما پیش از واردشدن به این مرحله باید اقداماتی را برای تکمیل پروژهی دولتسازی خود پی بگیرد . مبارزه با جریان انحرافی و نابود ی افراد و جریانی که خود به وجود آوردند در دستورکار سپاه قرار دارد. آنها در چند سال اخیر در پی پروژه ی حذف مخالفین بالقوه و بالفعل آیتالله خامنهای سهمخواهیهایی کرده بودند و به نظر می رسد که در حال ایجاد جای پایی برای خود در قدرت باشند. حاال حزب پادگانی سپاه برای رسیدن به قلهی روند پروژهی دولتسازی که در پیش گرفته است باید آنهایی را زیر پا بگذارد که در چند سال اخ یر راه رسیدن به دولت را برای سپاهیان هموار کرده بودند. آنها برای احمدینژاد نقشی بیش از کاتالیزور قائل نبودند. او وظیفهاش این بود که سریع تر قدرت سیاسی در ایران را ی کدست سازد و بسیاری از مخالفان بالقوه و بالفعل آیتالله خامنهای و سپاهیان را حذفکند و جنبشهای جوانان، دانشجویان، زنان وکارگران ایران را لگدمالکند و همهی آنهایی راکه میتوانستند ادع ایی داشته باشند از گردونهی رقابت حذفکند. اتفاقات پیشبینینشدهای مانع اجرای سیاست ی کدستسازی سیاسی و ایدئولوژیک مورد نظرشان شد، اما احمدینژاد به این نقش راضی نبود و دنبال سهمی از قدرت بود. اختالفات دوباره تشدید شد و تا دوازده سال بعد از جنبش سبز و با روی کارآمدن ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس ال ا دستچینشده به جمهور و مجلس دوازدهم کام صورت برنامهریزی شده و با سرعت دوباره این سیاست را در پیش گرفتند، با این تفاوت که حوزههای فرهنگ ی و اجتماعی الوه بر س ی است را هم ع و اقتصاد بهسوی خالصسازی می برند. ضمن این ال که نام یمات و عدمموفقیتهای گذشته نیز کولهباری از تجربه را برای آنها به ارمغان آورده است. مرحله ی پنجم: سپاه و رهبرسازی مهمترین و محتملترین فردی که احتمال جانشین شدنش در غیاب آیتالله خامنهای میرفت علیاکبر هاشمی رفسنجانی بود. کنارگذاشتن تدریجی وی از تمام مراجع قدرت پروژهای بود که آیتالله خامنهای از همان سال ۱368 که به

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2