چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱37 بهمن احمدی امویی مثبت این دوره، توقف واگذاری بهصورت مذاکرهای است. بررسی آماری نشان میدهد دولت الحات اص در مقایسه با دولت قبل و بعد از خود مقاومت بیشتری در مقابل خصوصیسازی نشان داده است، به طوریکه در سال ۱38۰ میزان واگذاریها حتی به ۲۱ میلیارد تومان رسید که در مقایسه با آمار سالهای قبل، به نوعی توقف خصوصیسازی بود. اما در دو سال پایانی دولت خاتمی، یعنی سال های ۱38۲ و ۱383 به ترتیب 983 و 6۴9 میلیارد از سهام شرکت های دولتی واگذار شد که این میزان (جمع دو سال) حدود 65 درصد از کل ارزش خصوصیسازی در دورهی هشتسالهی دولت خاتمی است.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2