چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱38 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ ال همانطور که از اعداد جدول با مشاهده میشود، روند واگذاریها و خصوصیسازی بهیکباره از سال ۱38۴ به بعد شتاب چشمگیریگرفته است. این شتاب و افزایش ال حجم با ی واگذاریها تنها به یک عامل بازمیگردد و آن نیز مربوط به اتفاقاتی استکه در اردیبهشت ۱38۴ د رخصوص اصل ۴۴ قانون اساسی روی داد.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2