چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱55 بهمن احمدی امویی ال پا یشگاه شاملگاز مایع، بنزین معمولی، بنزین جت، نفت ال جت، ح لها، نفت سفید، نفت گاز (گازوئیل)، نفت کوره، وکیوم سالپس، ایزوریسایکل، ایزوفید، قیر و گوگرد است . سهامدار عمدهی این پاالیشگاه، شرکت نفت وگاز پارسیان، متعلق به وزارت دفاع، به میزان 5۴ درصد و شرکت ملی پا یش و پخش ال فراوردههای نفتی با میزان ۲۰ درصد است... . ال پا یشگاه نفت اصفهان شرکت ال پا یش نفت اصفهان فعالیت خود را از سال ۱358 آغاز کرد. ظرفیت طراحی این از الیشگاه پا ۲۰۰ هزار بشکه در روز به بیش از 375 هزار بشکه افزایش یافته است و از سال ۱39۴ ب ا راه اندازی بهره برداری کامل از مجتمع بنزینسازی و تولید متوسط روزانه ۱۱ میلیون لیتر بنزین یورو 5 ازجمله شرکتهای پا یشی مهم به ال شمار میرود. این شرکت همچنین روزانه حدود ۲ میلیون لیتر گازوئیل یورو ۴ و 5 تولید میکند و با بهره برداری از واحد تصفیهی گازوئیل که در اواخر سال ۱398 محقق میشود تمام ۲۲ میلیون لیتر گازوئیل تولیدی این شرکت، یورو 5 خواهد شد. دولت حدود ۱۰ درصد سهام این ال پا یشگاه را در اختیار دارد و مابقی سهام میان وزارت بهداشت، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوقهای بازنشستگی نفت و… تقسیم شده است. 8 درصد از سهام این شرکت نیز متعلق به سهام عدالت است... . ال پا یشگاه تهران شرکت ال پا یش نفت تهران در سال ۱3۴8 به بهره برداری رسید و امروز با ظرفیت ۲5۰ هزار بشکه مشغول فعالیت است. از ال محصو ت عمدهی این ال پا یشگاه میتوان به بنزین پایه، گاز مایع، نفت سفید، گازوئیل و نفت کوره اشاره کرد. نفت خام سبک اهواز-آسماری، نفت خام مارون-شادگان نفت هایی هستند که از جنوب کشور به تهران منتقل شده و در این ال پا یشگاه تبدیل به فراوردههای نفتی میشوند. ۲۰ درصد سهام این شرکت متعلق به شرکت ملی پا یش و پخش فرا ال وردههای نفتی است و 7۰ درصد سهامش نیز متعلق به سهام عدالت است. به همین دلیل بود که وزیر نفت ال دربارهی این پا یشگاه گفته بود سهام این پا یشگاه ال متعلق به خداست . ال پا یشگاه بندرعباس این ال پا یشگاهکه در دولت پنجم و ششم افتتاح شد هماکنون با ظرفیت 35۰ هزار بشکه در روز مشغول فعالیت است و خوراک آن شامل 3۰۰ هزار بشکه نفت خام سنگین و 3۰ هزار بشکه میعانات گازی استحصالی از منابع گازی سرخون و ۲۰ هزار بشکه نفت خام سبک جزیرهی هنگام است و بیشترین فراورده های میان تقطیر را تولید میکند. درحالحاضر حدود

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2