چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱56 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ ۱8 ال درصد پا یش نفت خام داخلکشور و بهتبع آن تولید فراوردههای نفتی مورد نیاز کشور در پاالیشگاه بندرعباس انجام میشود . سوخت جت، نفتکوره، بنزین گازوئیل و نفتکوره از ال محصو ت اصلی این ال پا یشگاه به شمار میرود. دربارهی سهامداران عمدهی این شرکت هم باید گفت بانک رفاه با 33 درصد سهامدار بزرگ آن است و پس از این بانک، شرکت ال ملی پا یش و پخش فراوردههای نفتی با ۲۰ درصد و گروه گسترش نفت وگاز پارسیان با ۱5 درصد از دیگر سهامداران عمدهی این پاالیشگاه هستند . ارزش بازار این شرکت ال پا یشی در روز 8 خرداد ۱398 حدود ۲۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ثبت شده است. ب ا توجه به سهم ۲۰ درصدی دولت، ارزش سهام شرکت ملی ال پا یش و پخش فراوردههای نفتی معادل ۴ هزار و 8۰ میلیارد تومان است. ال پا یشگاه تبریز ال پا یشگاه نفت تبریز در سال ۱353 طراحی و پس از خاتمهی عملیات مربوط به احداث، در بهمنماه ۱356 به بهره برداری رسید . ظرفیت اسمی اولیهی این شرکت 8۰ هزار بشکه در روز بود که با اجرای طرحهای ازدیاد ظرفیت، هماینک این رقم به ۱۱۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته است. نفت خام مورد نیاز از میادین نفتی اهواز ـ ـ آسماری و ازطریق تأسیسات ری توسط یک خط لولهی شانزده اینچ تأمین می شود . ال پا یشگاه تبریز دومین پاالیشگاه کشور استکه بهصورت کامل بنزین یورو 5 با اکتان 9۱ تولید میکند، این پاالیشگاه روزانه 3۰۰ هزار لیتر آلپیجی، 3٫۲ میلیون لیتر بنزین، 6 میلیون لیتر گازوئیل، ۱ میلیون لیتر نفت سفید، ۴ میلیون لیتر نفت کوره تولید میکند و ۱۰ درصد ال محصو ت این ال پاالیشگاه ل ح ها، انواع روغنها و… استکه 7 درصد از این ۱۰ درصد خوراک قیرسازان است. ۴8 ال درصد سهام این پا یشگاه در دستگروه گسترش نفت وگاز پارسیان و ۲۰ درصد هم در دست ال شرکت ملی پا یش و پخش فراوردههای نفتی است... . 89 .89 «حساب ۱۲٫7 ، الیشگاه» هزار میلیارد تومانی دولت روی واگذاری سهام شش پا خبرگزاری مهر ۱۰ ، خرداد .۱398

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2