چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱6۲ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ او در یاداشتهایی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرده این موضوع را با جزئیات بیشتری توضیح میدهد: مرحوم دکتر پژویان که آن زمان رئیس شورای رقابت بود توضیح میداد که نهادهای امنیتی پیش الحیت ص ال گامان کویر یزد را رد کردهاند. و من در پاسخ میگفتم که او چنین مطلبی در آییننامهی واگذاری وجود ندارد، چراکه اگر خریدار در عرضه های ال بعدی این سهام را با قیمتهای با تر بخواهد به اشخاص دیگری بفروشد، آیا مجدد باید موضوع صالحیت امنیتی خریداران مورد بررسی قرار گیرد؟ اگر آریکه در قرارداد چنین چیزی اساسا پیشبینی نشده و مضافا آنکه در فراخوان واگذاری، امکان خرید ۲8 درصد سهام برای خریداران خارجی پیشبینی شده است. چهکسی اهلیت امنیتی خارجیان را بررسیکرده و یا میکند؟ این آشکارا یک تناقض است. من توضیح میدادم که سهام مانند هر کا ی دیگر فرضکنید ال پرتقال است و هیچکس اهلیت امنیتی خریدار ر ا بررسی نمیکند. اگر این سهام برای شما حساسیت امنیتی دارد، اساسً ا واگذار نکنید، وگرنه نمیتوانید مانع ورود اشخاص به بازار ال معام ت سهام شوید. این مسلمً ا مشمول حکم ال اخت ل در بازار رقابتی است. دوم اینکه به فرض عبور از ایراد اول، با توجه به گذشت زمان ورود در مزایده، باید آن مزایده لغو و از نو مزایدهی جدیدی اع الم شود. فراتر آنکه سهامدار شرکت مهر اقتصاد ایرانیان بنیاد تعاون سازمان بسیج مستضعفین است که درنهایت با سهامدار شرکتهای شرکت توسعهی اعتماد و شرکت شهریار مهستان که بنیاد تعاون سپاه است، هر دو به یک سازمان وابستهاند و این قابلقبول نیست. و سوم آنکه شبکهی سیم مسیکه انحصار کلی برای خریدار ایجاد میکند باید از موضوع فروش خارج گردد. این کشمکش میان ما بود تا روزی در آبانماه ۱388 مرحوم پژویان نامهای را به امضای معاون وزیر العات اط آوردند و گفتند تکثیر نمیکنیم. فقط محض حصول اطمینان از اینکه این وزارت ال ص حیت رقیب را رد کرده است رؤیتکنید. من دیدم که تاریخ نامه آبانماه است. حالآنکه ال موضوع اب غ عدم اهلیت در تاریخ پنجشنبه هفدهم شهریور انجام شده بود. به هرروی، شلوغبازاری بود. من ال معمو در تمام جلسههای شورای رقابت شرکت میکردم و غیبت نمیکردم. در همان ایام مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان که من عضو آن بود در شیراز تشکیل شد و من موفق به شرکت در جلسهی شورای رقابت نشدم و در همان جلسه صحت واگذاری سهام مخابرات مورد تأیید قرار میگیرد و موضوع از حیث شورای رقابت منتفی میگردد. این یک نمونه را مثال زدم تا مشخص شود داستان اقتصاد سیاسی واگذاریها تا چه حد مهم است.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2