چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱63 بهمن احمدی امویی به هر روی، این واگذاری انجام شد و روزی در آذرماه ۱395 آقای نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری ال اط عات، در جلسهی هیئت وزیران شرکت کرد و گزارشی تفصیلی از عقبماندگی مخابرات و شبکهی ارتباطات ایران و عدم سرمایهگذاری در این مدت ازسوی شرکت مخابرات داد. در جلسه ال اع م شد که این شرکت نهتنها ال سرمایهگذاری زم را در توسعهی مخابرات نداشته،که تعدادی از اقساط خرید سهام را نیز پرداخت نکرده است. من در آن جلسه اجما الً گزارشی از نحوهی واگذاری مخابرات و مباحث شورای رقابت به دولت ارائه کردم. لیکن دولت آقای روحانی ال شهامت زم برای لغو واگذاری را نداشت و به مسامحه از کنار آن گذشت. حالآنکه هم اصل واگذاری غیرقانونی بود و هم خریدار به تعهدهایش عمل نکرده بود و دولت می توانست واگذاری را لغو کند. در همین ایام رئیس وقت سازمان خصوصیسازی، آقای پوریحسینی، در گفتوگو با خبرگزاری فارس میگوید: رقم چکهای برگشتی خریدار بلوک کنترلی سهام مخابرات ایران به حدود هزار میلیارد تومان رسیده است، جمع این چکها به پنج یا شش فقره رسیده که مربوط به دو یا سه قسط آخر این واگذاری بوده است. بهگفتهی وی، با توجه به عدم ایفای تعهدات خریدار و اظهار ناتوانی از پرداخت اقساط چارهای برای سازمان خصوصیسازی برای فسخ قرارداد واگذاری مخابرات ایران (سهامی عام) باقی نماند و اکنون این واگذاری فسخشده تلقی میشود. وی در برابر پرسش فارس مبنی بر اینکه آیا امکان تداوم تملک این دارایی از سوی توسعه ی اعتماد مبین درصورت وصول چک وجود دارد، پاسخ داد: هماکنون پس از طی مراحل اداری باید بلوک 5۰ ال درصد بهع وهی یک سهم مخابرات دوباره به هیئت واگذاری رفته و ضمن بررسی مجدد قیمت پایهی هر سهم و ارزشگذاری این دارایی مجدد برای عرضه در بازار آ گهی شودکه در این زمینه به احتمال فراوان سازمان خصوصیسازی در بلوکهای ۱7 درصدی این دارایی را عرضه خواهد کرد. وی ادامه میدهد که: گرچه توسعهی اعتماد مبین میتواند درصورت پاسکردن چکها همچنان تملک خود را بر این دارایی ادامه دهد، اما برای این موضوع باید به هیئت داوری مراجعه کنند. این موضوع انعکاس گستردهای در مطبوعات و خبرگزاریهای آن زمان داشت. لیکن دیری نپایید که سازمان خصوصیسازی با صدور ال اط عیهای بقای قرارداد را تأیید کرد: به گزارش روابط عمومی سازمان خصوصیسازی، نظر به اینکه درخصوص اقدام این سازمان مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران، اخباری ناقص و در برخی موارد ناصحیح و جهتدار انتشار یافته است به ال اط ع میرساند: براساس درخواست شمارهی 9۴-9-۴87 مورخ ۱395٫9٫3۰ که ازسوی طرف قرارداد تقدیم

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2