چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱6۴ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ مقام محترم ریاستجمهوریگردیده و دستور مورخ ۱395٫۱۰٫۴ صادره، مقررگردیده است درصورتیکه ظرف پانزده روز (پنجم الی بیستم دیماه) کلیهی بدهیهای طرف قرارداد پرداخت شود، اقدام سازمان منتفی گردد . همچنین بهموجب دستور موقت هیئت داور ی موضوع مادهی « »3۰ قانون اجرای سیاستهایکلی اصل « »۴۴ قانون اساسی در پروندهی ک سهی ال ٫95٫۲۱ د٫ه٫ مورخ ۱395٫۱۰٫8 که در تاریخ ۱395٫۱۰٫۱۲ به ای ن سازمان واصل شده است تا زمان رسیدگی به خواستهی شرکت توسعهی اعتماد مبین درخصوص فسخ قرارداد، این سازمان بهطور موقت و تا رسیدگی به اصل خواسته خواهان از انتقال سهام شرکت منع شده است. بنابراین، سازمان منتظر اقدام خریدار سهام برای انجامکلیهی تعهدات و پرداخت تمامی دیون معوقه تا بیستم دیماه سال جاری است. 95 او در ادامه یک مثال دیگر از تخلفی که با نام «اهلیت» منابع عمومی را به حراج گذاشتند بیان میکند: نمونهی دیگریکه میخواهم مثال بزنم واگذاری شرکت پتروشیمی خلیجفارس است. این شرکت مالک صددرصد سهام شرکت مبین انرژی خلیجفارس بود و هنوز هم بیش از 9۰ سهام این شرکت را در اختیار دارد. شرکت مبین انرژی خلیجفارس بهعنوان تولیدکنندهی سرویسهای جانبی، تأمینکنندهی آب، برق، بخار، اکسیژن، نیتروژن و هوای فشرده و تصفیهکنندهی پسابهای صنعتی مجتمعهای پتروشیمی منطقهی پارس جنوبی (عسلویه) است. زمانی که در سال ۱39۲ مقرر بود که شرکت پتروشیمی خلیجفارس واگذار شود، موضوع در شورای رقابت طرح گردید و من ازجمله کسانی بودم که با واگذاری آن با ترکیبی که شرکت داشت مخالف بودم. دلیلم هم این بود که ال شرکتیکه با ی ۴۰ درصد تولید پتروشیمی کشور ر ا دارد، در یک موقعیت انحصاری قرار دارد و پیش از آنکه انحصار آن بشکند، واگذاری آن خ ف قانون ال است . افزون بر این با توجه به اینکه صددرصد خدمات جانبی مورد نیاز تمام شرکتهای پتروشیمی در عسلویه در انحصار این شرکت است، این ازجهت اقتصادی به مفهوم شکلگیری انحصار عمودی است. با این واگذاری تمام شرکتهای پتروشیمی وابسته به رقیب میشوند و این ال آشکارا خ ف است. دراین ارتباط هم مکاتباتی با سازمان بورس صورت گرفت، لیکن در آخرین روز های دوم احمدینژاد، واگذاری انجام شد. اخیرا میخواندم که قیمت سرویسهای جانبی بهیکباره ۲75 درصد ازسوی هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس افزایش پیداکرد و دست شرکتهای پتروشیمی به جایی بند نیست. 96 95 . همان. 96 . همان.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2