چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱65 بهمن احمدی امویی حسین مرعشی نیز بهمیانآوردن موضوع اهلیت در خصوصیسازی و واگذاریها را برای از میدان به در کردن افراد واجد شرایط و میداندادن به خودی ه ا ارزیابی میکند: همیشه اشخاص بیهنر برای اینکه افراد هنرمند را از صحنه حذف کنند متوسل به امور غیرواقعی میشوند. بخش خصوصیکه بخواهد تعامل جهانی داشته باشد و کار مؤثر در اقتصاد انجام دهد، محافظهکار است و دنبال درگیری با حکومت و سیاست نمیرود. این تفکر غیرواقعی است. من و آقای محسن رضایی که توان ایجاد یک بنگاه را نداریم، برایاینکه ضعفهای خود را بپوشانیم، پشت این حرفها پنهان میشویم. این چه حرفهایی است که دوستان میگویند؟ لورفتن برنامهی هستهای ایران کار تکنوکراتهای طرفدار آ مریکا نبود، بلکه کار بعضی از دوستانی بود که فکر میکردیم خیلی متعهد هستند. بخش خصوصیکه ریشهدار و بااصالت باشد و روی پای خود رشد کرده باشد اینطوری است. بخش خصوصی دولتساخته و رانتی را نمیگویم. بخش خصوصیکه با پای خود جلو برود امکان نداردکهکار سیاسی ضدنظام، فساد، رشوه، ولخرجی و هزار ندانمکاری دیگر بکند. من افرادی از بخش خصوصی میشناسمکه در نسل دوم بودند. بچههای نسل سوم در پستهی رفسنجان و بعد آمریکاکار میکنند. در 8۴ سالگی از رفسنجان با اتوبوس به تهران میآمد. اص الا ولخرجی نداشتند. نوکیسهها دست به هر کاری میزنند و پورشه سوار می شوند. 97 براساس آمار های موجود در سازمان خصوصیسازی، درمجموع خصوصیسازی در دولتهای نهم و دهم (از ابتدای ۱38۴ ت ا خرداد )۱39۲ رقمی نزدیک به 78 میلیارد سهم با ارزشی بالغبر ۱۲۲7 هزار میلیارد ریال از سهام ال شرکتهای دولتی بوده است. بهدلیل حجم با ی واگذاریها در دولت احمدینژاد، سهم سایر دولت های قبلی در این فرایند بسیار ناچیز است. برخی با اتکا بر این آمارها میگویند بیش از 9۰ درصد واگذاریها در قالب خصوصیسازی در دو دولت احمدینژاد صورت گرفته است. مقایسهی درآمد پیشبینیشدهی حاصل از واگذاری در بودجه سا و ال های نه میزان تحقق آن در هرسال بهخوبیگویای روند یادشده است. برای مثال، در سال ۱38۰ درآمد پیشبینیشدهی واگذاریها در بودجهیکل کشور مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد 97 . گفت وگوی شفاهی با حسین مرعشی، .۱39۱

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2