چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱75 بهمن احمدی امویی تبصره ی :۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناساییشده و پروژههای نیمهتمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایهگذاری است. -3 کمیسیون مادهی 5 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران هریک مکلف هستند ظرف مدت حداکثر یک ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال ال (ام ک) مازاد ارسالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ال اع م نظر قطعی نمایند. درصورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورایعالی، مرجع صدور پروانهی ساخت مکلف است با درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به صدور پروانهی احداث بنا، مطابق با ضابطهی عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنهی وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام نماید. -۴ عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژههای عمرانی نیمهتمام پس از کسر کارمزد مصوب هیئت به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، به الفاصله ب حساب تملک داراییهای سرمایهای دستگاه اجرایی مربوطهی ستادی با استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجهی مصوب هزینه شود . تبصرهی :۱ صددرصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری داراییهای وزارت آموزش وپرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به الفاصله ب حساب تملک داراییهای سرمایهای وزارتخانهی مربوطه واریز و در مح ت و ال مناطق محروم سرمایهگذاریگردد . تبصرهی :۲ درمورد منابع حاصل از فروش داراییهای شرکتهای دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه به الفاصله ب حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد. -5 تمامی دستگاههای متولی اموال فوقالذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیئت هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیئت سر باز زنند و یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیئت به مراجع قضایی به مجازات مقرر در مادهی 576 قانون مجازات ال اس می بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. رسیدگی به این جرائم خارج از نوبت و در شعبهی ویژه خواهد بود. اعضای هیئت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیئت نیز در چهارچوب مصوباتیکه هیئت تعیینکرده است از همین مصونیت برخوردارند . -6 قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه بهمدت دو سال ال موقوفا جرا خواهد بود. -7 هیئت مکلف استگزارش اقدامات خود را هر شش ماه یک بار به شورایعالی

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2