چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱76 چگونه می توان یککشور را دزدید؟ هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائهکند . -8 اعتبار این مصوبه بهمدت دو سال است. 101 ال درواقع، با این مصوبه و بهبهانهی اص ح ساختار بودجه چوب حراج به داراییهای عمومی زده شد، حراجیکه تمامی قوانین و مقررات موجود در زمینهی خصوصیسازی را نادیده میگیرد و تنها تشخیص افراد عضو هیئت مولدسازی است که تعیین میکند چه اموالی، با چه قیمتی و چگونه و به چه فرد حقیقی و حقوقی واگذار ال ادرخفاوبا شود. کاری که قب تفسیرهای متفاوت از قوانین و مقررات صورت میگرفت، اینک بدون هیچ پردهپوشی و بهصورت علنی انجام خواهد شد. عباس آخوندی مولدسازی را در ادامهی همان روندهای سابق میداند که منجر به غارت منابع عمومی کشور خواهد شد: این یک ایدهی معیوب و مخدوش و سرپوشی برای انتقال رانت های بسیار، بسیار بزرگ به نهادهای خاص است. نتیجهی آن نیز جز خارجساختن داراییهای ملموس بنگاه های وابسته به دولت از آنها، تشدید وضعیت ورشکستگی آنها و جاگذاری تعهدات آنها برای دولت چیز دیگری نیست. در ادبیات خصوصیسازی به این «غارت بنگاهها توسط صاحبان سهام و مدیران آنها» میگویند. نمونهی برجستهی آن در فرایند خصوصیسازی صورتگرفته در روسیه مستند شده است که منجر به شکلگیری الیگارشیهایی در اندازهی بینالمللی شد. الیگارشهایی که همپیمان ترامپ در آمریکا، بوریس جانسون در بریتانیا و بانک های سوئیس و سایر مراکز جذب پول شدند. بیگمان این اقدام منجر به افزایش عدم تعادل، برهم خوردن نظام و ساختار تولید و خلق ارزشافزوده، گسترش و رواج سفتهبازی گسترده در موضوع ال ام ک و ساختمان و بهعبارتدیگر زمینخواریهای بسیار بزرگتر از گذشته و ال شهرفروشیهایی فراتر از آنچه که در ک نشهرها تاکنون تجربه شده است، خواهد شد. قطعا پس از این اقدام امکان نفسکشیدن در شهرهای بزرگ مشکلتر و محیطزیست آلودهتر، کمآبی بیشتر و ترافیک کشندهی ک نشهرها ال سخت تر خواهد شد. فاصلهی طبقاتی و تقسیم شهر به مناطق فقیر و غنی و با و پایین با ال فاصلهی بیشتری صورت خواهد گرفت. 102 101 . آرین افخمی، «همهچیز دربارهی هیئت عالی مولدسازی داراییهای دولت»، ایسنا 8 ، بهمن .۱۴۰۱ 102 . به نقل از کانال تلگرامی عباس آخوندی .

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2