چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱83 بهمن احمدی امویی ش ای ان ذکر است این دسته از مقررات اجرایی پس از بررسیهای دقیق کارشناسی در نشستهای متعدد کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاستهایکلی اصل ( ۴۴ ) قانون اساسی، به تصویب شور ای مزبور رسیده است . ج - مقررات اجرایی مصوب هیئت واگذاری وزیر امور اقتصادی و دارایی: ه ی ئت واگذاری به استناد ماده ( 39 ) قانون یاد شده با ترکیب اعضای قانونی جدید فعالیت خود را آغاز و در هر هفته یک جلسه برگزار نموده استکه نتیجه ای ن ال جلسات ع وه بر تصمیمگیری در مورد ابعاد مختلف واگذاریها، تصویب یه الغکل و اب مصوبات مربوط به هیات مذکور (مشتمل بر 7 مورد دستورالعمل و ضوابط اجرایی ) است. عالوه بر این تعداد براساس حکم ماده ( ۲۲ ) قانون وز ی ر امور اقتصادی و دارایی نیز دستورالعمل استفاده از بانک ها و شرکتهای تأم ی ن سرمایه در تعهد پذیرهنویسی سهام را تصویب و بر ای اجرا ابالغ نموده است. د - مقررات تکمیلی: بخش دیگر از اقدامات، مربوط به تدوین مقررات تکمیلی استکه در قانون موردنظر پیشبینی نشده، ولی به طورکل ی با هدف تسریع و تسهیل در اجرای قانون سیاستهایکلی اصل ( ۴۴ ) قانون اساسی تهیه و به تصویب رسیدهاند. این دسته از مقررات شامل موارد زیر هستند: - تصویب قانون الحاق یک تبصره به ماده ( 5 ) قانون درخصوص امکان تأسیس بانک مشترک با سرمایه خارجی - تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی - تصویب و ابالغ دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت مدیریتی - تصویب و ابالغ دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری- تصویب و ابالغ دستورالعمل تکمیل شناسایی اقشار باقی مانده مشمول سهام عدالت - تصویب و اب یین الغ آ نامه سرمایهگذاری خارجی بورس - تصویب و تجویز امکان واگذاری وظایف دستگاه ها در زمینه صدور مجوز - تصویب و اب یین الغ آ نامه تشکیل مراکز خدمات سرمایهگذاری استانها برای

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2