چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱8۴ چگونه می توان یککشور را دزدید؟ صدور مجوز سرمایهگذاری. محور دوم: تشکیل، راهاندازی و استمرار فعالیت نهادهای موضوع قانون: تمام ی نهادهای جدید مندرج در قانون تأسیس و راه اندازی شده اند و فعالیت قانون ی خود را انجام میدهند ال و هم زمان با انجام اقدامات زم برای تشکیل و راهاندازی نهادهای تکلیف شده، نهادهای دیگری هم برای تسهیل در اجرای قانون به وجود آمده است که کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ستادهای هماهنگی اجرای اصل ۴۴ ( ) در دستگاههای اجرایی بارزترین آن ها هستند. ش ای ان ذکر استکانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت نیز در خرداد ماه سال ۱389 با عضویت مدیران عامل و نمایندگان شرکتهای سرمایهگذاری 3۰ استانکشور تشکیل شده و امور سهامداری این شرکت ها را انجام میدهد. محور سوم: اقدامات ناظر بر تکالیف دستگاههای اجرایی مهمترین اقداماتی که با محوریت این وزارت صورت گرفته است، به شرح زیراست: - در اجرای حکم ماده ( 88 ) قانون، تاکنون پنج مجموعه مفصل تحت عنوان گزارش عملکرد اجرای قانون سیاستهایکلی اصل ( ۴۴ ) قانون اساسی تنظیم و به روسای محترم جمهوری ال اس می ایران، مجلس شورای اس ی الم و مجمع تشخ یص مصلحت نظام تقدیم شده است. - ته یه ال و اب غ تکالیف تفصیلی یکایک دستگاههای اجرایی و پیگیری و اخذ گزارش عملکرد شش ماهه توسط این وزارت. - تصویب برنامه واگذاری سه ماهه شرکتهای قابل واگذاری از سال ۱387 تا ۱39۰ در هیات واگذاری. - ته یه قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی بورس و تصویب آن توسط مجلس شور ای اس ی الم - کمک به ایجاد نهادهای جدید عمدتا نهادها و ابزارهای مالی برای توسعه بازار سرمایه و کمک به تقویت و گسترش بخش خصوصی از این طریق مانند راه انداز ی فرابورس، مؤسسات تأمین سرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2