چگونه می‌توان یک کشور را دزدید؟

۱85 بهمن احمدی امویی - ته یه کتاب راهنمای سرمایهگذاری برای عموم متقاضیان الن اقتصاد و فعا ی در مقاطع شش ماهه به صورت نسخ چاپی و الکترونیکی. - شناسایی چالشهای موجود در فضای کسب وکار از طریق هیئت نظارت بر مقررات زدایی - انحالل شرکتکارگزاری سهام عدالت و انجام مراحل تصفیه آن و به طور هم زمان تمهید ایجاد کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت در بورس. - تغییر های الح اساسنامه و اص شرکتهای دولتی به منظور تسهیل در فرآیند واگذاری آن ها از طریق هیات واگذاری. - آماده سازی و پیگیری پذیرش شرکت ها در بورس خصوصا شرکتهای صدر اصل ۴۴ قانون اساسی نظیر بانکها، بیمهها، مخابرات، شرکتهای نفتی و پتروشیمی، ال شرکتهای فو دی و صنایع مس، قیمت گذاری و فراهم کردن تمهیدات واگذاری شرکت ها بر اساس مصوبات هیئت واگذاری و انجام بازاریابی و مزایده و عرضه آن ها در بورس به شرح گزارش پیوست مربوط به واگذاریها. - ته یه شاخصهای پایش و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ( )۴۴ مشتمل بر ۴۲ شاخص و در ۴ محور (مدیریت بهینه امور حاکمیتی وتصد ی دولت در فعالیتهای اقتصادی، توسعه و ارتقای توانمندی بخش تعاونی، بستر ساز ی به منظور حضورکارآمد بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی واگذاری بنگاه ها و فعالیتهای اقتصادی دولت). - ته یه الغ س ی است و اب ه ا و خط مشیهای ساالنه در ۴ محورتوانمندسازی بخش خصوص ی در فعالیتهای اقتصادی و رفع موانع، توسعه و ارتقای توانمندی بخش تعاونی، محدود کردن امور تصدیگری های دولت در حوزه فعالیتهای اقتصادی و ارتقای کارآمدی و ساماندهی فعالیتهای اقتصادی دولت و تکلیف به دستگاه ها برای رعایت آن. - توجه خاص به سیاستهای کلی اصل ( ۴۴ ) قانون اساسی ال در تدوین یحه برنامه پنجم توسعه و درج مواد متعددی در راستای تحقق اهداف این سیاستها در یحه ال مذکور.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA1OTk2